nieuws

Bouwfraude-affaire leidt niet tot uitsluiting bedrijven

bouwbreed Premium

Rijk verplicht bouwers tot integriteitstoets

den haag – Aanbestedende diensten gaan alle bouwbedrijven een integriteitstoets afnemen. De ministerraad zal vandaag besluiten tot een verplichte vragenlijst die nodig wordt bij alle overheidsopdrachten.

Bovendien moeten aanbestedende diensten een Bibob-advies aanvragen als vermoedens van fraude bestaan. Overtredingen na 1 januari 2003 zullen daarbij veel zwaarder wegen dan bijvoorbeeld de bouwfraude.

Minister Dekker (VROM) verklaarde gisteren in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over de bouwfraude-affaire dat er geen zwarte lijst is. Ook voor de toekomst zal een zwarte lijst met �foute aannemers� achterwege blijven, omdat het strijdig is met de Europese regels.

Daarentegen is het wel mogelijk aannemers uit te sluiten van offertes bij zware overtredingen van de Mededingingswet. In totaal bestaan zeven gronden om een bouwer te weren bij een aanbesteding en �Brussel� studeert op de mogelijkheid om dat aantal op te voeren.

Om te voorkomen dat aanbestedende diensten verschillende conclusies trekken op basis van dezelfde informatie zal de ministerraad op voordracht van minister Brinkhorst (economische zaken) vandaag een aantal beleidsregels doorvoeren. De belangrijkste daarvan is de verplichte integriteitstoets die aanbestedende diensten aan bouwbedrijven moeten voorleggen. De toets gaat gelden voor alle overheidsopdrachten op het gebied van bouw, milieu en ict.

Daarin zullen allerlei vragen staan op basis waarvan de aanbestedende dienst de betrouwbaarheid van de onderneming kan vaststellen. Veroordelingen op basis van de bouwfraude-affaire zullen daarbij niet zwaar meewegen, omdat volgens minister Dekker prijsafspraken voor 2003 eerder regel dan uitzondering waren. “We nemen per geval een beslissing, waarbij rekening wordt gehouden met tijdstip en ernst van de overtreding. Ook zal meewegen wat de betreffende onderneming heeft gedaan om herhaling in de toekomst te voorkomen”, aldus de bewindsvrouw. Uitsluiten op basis van veroordelingen in de bouwfraude-affaire zou de marktverhoudingen te ernstig verstoren gezien de grote hoeveelheid ondernemingen die nu is betrokken bij een of meerdere onderzoeken van justitie of de NMa.

Rijzen er vermoedens van fraude, dan is de aanbestedende dienst verplicht om bureau Bibob van Justitie in te schakelen. Ook dat is vandaag een expliciet kabinetsbesluit. Het bureau beschikt over allerlei gesloten bronnen van Justitie, Belastingdienst, inspecties en heeft ook inzicht in lopende onderzoeken. Op basis daarvan geeft het adviezen over de betrouwbaarheid van een onderneming met mogelijke gronden om een partij uit te sluiten van aanbesteding.

De beleidsregels gaan alleen gelden voor Rijksdiensten en niet voor gemeenten, provincies of waterschappen, al hoopt minister Brinkhorst wel dat de lagere overheden vrijwillig zullen volgen. Hij tekende daarbij aan dat de aanbestedende diensten ook nog de hand in eigen boezem horen te steken. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek blijkt namelijk dat 88 procent van de gemeenten zich nog altijd niet aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen houdt. Het Rijk komt er een stuk beter af en de provincies eindigen ergens in het midden. Brinkhorst: “Ook de overheid valt in dat opzicht veel te verwijten. We komen uit een cultuur dat zowel aan opdrachtgeverskant als opdrachtnemerskant de hand werd gelicht met de regels. Aan beide zijden is hard een cultuuromslag nodig.”

Minister wil Ad Bos spreken

Minister Brinkhorst is van plan bij te praten met klokkenluider Ad Bos. “Ik heb bewondering en respect voor wat hij heeft gedaan.” De oud-directeur van Koop Tjuchem zit nog altijd werkloos thuis, maar hoopt als de publiciteit rond de bouwfraude wegebt weer aan werk te komen. Brinkhorst vertelde gisteren de Tweede Kamer dat met name de NMa Bos steeds op de hoogte heeft gehouden van de vorderingen van het onderzoek.

Reageer op dit artikel