nieuws

Opdrachtgevers lijden geen schade door Bos-boekhouding

bouwbreed

hazerswoude-dorp – Opdrachtgevers hebben geen schade geleden door de in de schaduwboekhouding van Bos vermelde opslagen. Dat zegt ir. A.J.C. Dekker, oud-directielid van Gemeentewerken Rotterdam, op persoonlijke titel in een artikel op pagina 5. Hij baseert zijn stelling op een analyse van de aanbestedingsresultaten van Gemeentewerken Rotterdam. Het is volgens Dekker voor een goed begrip […]

hazerswoude-dorp – Opdrachtgevers hebben geen schade geleden door de in de schaduwboekhouding van Bos vermelde opslagen. Dat zegt ir. A.J.C. Dekker, oud-directielid van Gemeentewerken Rotterdam, op persoonlijke titel in een artikel op pagina 5. Hij baseert zijn stelling op een analyse van de aanbestedingsresultaten van Gemeentewerken Rotterdam.

Het is volgens Dekker voor een goed begrip nodig wat nader in te gaan op de marktprijs van bouwwerken. Enerzijds is deze marktprijs aan fluctuaties onderhevig, doordat er perioden zijn met veel werk: bijvoorbeeld Betuwelijn, hsl, Randstadrail, grote stedelijke infrastructurele werken, veel wegenbouw, veel investeringen in de utiliteitsbouw et cetera.

Anderzijds zijn er perioden met een aanzienlijke vermindering van werk: recessie, bestedingsbeperking en dergelijke. De huidige periode wordt gekenmerkt door zo�n aanmerkelijke vermindering van werk. Wanneer de omvang van het werk zo gering is dat de totale bouwcapaciteit van de aannemers te groot is, is er sterke concurrentie en dan dalen de marktprijzen. De mogelijkheid is dan reëel, dat een deel van de aannemers een te gering rendement behaalt.

Wanneer de omvang van het werk daarentegen zo groot is dat de totale bouwcapaciteit niet toereikend is, is er minder concurrentie en stijgen de bouwprijzen. Aannemers die in voor hen slechte tijden te weinig rendement hebben gehaald, zullen dit in verband met hun voortbestaan in zo�n periode trachten te compenseren met hogere prijzen.

Dekker die ook voorzitter is geweest van de – het bestuur adviserende – Overleggroep Aanbestedings Regelingen (OAR) van de VNG en bovendien scheidsman is geweest bij aanbestedingsgeschillen wil een bijdrage leveren aan de discussie voordat de mondelinge behandelingen van de schadeclaims beginnen.

Op pagina 5: Boekhouding Bos veroorzaakt geen schade opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel