nieuws

Energiebesparing nieuwbouwwoningen is noodzakelijk

bouwbreed Premium

Naar aanleiding van het artikel �Aanscherping energienorm is symboolpolitiek�, Cobouw, 2 december 2003 (nummer 224), vragen wij uw aandacht voor het volgende. Volgende week wordt in de Tweede Kamer gestemd over de VROM-begroting. Eén van de moties waarover gestemd is, gaat over de verlaging van de Energieprestatienorm voor nieuwe woningen. In de motie wordt voorgesteld […]

Naar aanleiding van het artikel �Aanscherping energienorm is symboolpolitiek�, Cobouw, 2 december 2003 (nummer 224), vragen wij uw aandacht voor het volgende. Volgende week wordt in de Tweede Kamer gestemd over de VROM-begroting. Eén van de moties waarover gestemd is, gaat over de verlaging van de Energieprestatienorm voor nieuwe woningen. In de motie wordt voorgesteld deze norm aan te scherpen van 1.0 naar 0.8.

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom) heeft bij monde van de heer Fokkema bezwaar gemaakt tegen deze aanscherping. Hoewel wij zijn bezwaren begrijpen, heeft de PvdA toch voor de motie gestemd.

De belangrijkste reden is dat voor het fors terugdringen van het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, alles uit de kast gehaald moet worden. Dus ook bij nieuwbouwwoningen moet het potentieel van energiebesparing benut worden. En dat dit goed mogelijk is, laten vele woningbouwprojecten zien waarbij zelfs een norm lager dan 0.80 bereikt wordt.

De kosten spelen hierbij uiteraard een rol, maar we zijn positiever dan de Neprom. Uit het onderzoek van DHV Advies- en ingenieursbureau dat dhr. Fokkema ook aanhaalt, blijkt dat een norm van 0.85 voor de meeste woningtypen haalbaar is zonder extra kosten. De extra kosten voor de stap naar 0.80 is afhankelijk van het woningtype en ligt tussen de 0 en 170 euro per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met verlaging van de kosten van energiebesparingsmaatregelen door innovatie en schaalvoordelen. De kosten kunnen dus nog lager uitvallen.

Het door Fokkema genoemde gedrag van bewoners kan inderdaad het effect van de energiebesparingsmaatregel teniet doen.

Ook zijn gezondheidsproblemen door gebrek aan ventilatie reëel. Maar dat is voor ons niet de reden zijn om af te zien van de aanscherping. Het vergt een aanvullende benadering, nl. adequate voorlichting aan bewoners.

Wij delen de mening van Neprom dat de energieprestaties van de bestaande woningvooraad ook verbeterd moeten worden. Daarom is de PvdA voorstander van een energiekeuring bij de verkoop van een huis. Nieuwe bewoners gaan dan vaak toch verbouwen en nieuwe apparatuur aanschaffen. Het is logisch om ook de energieprestatie van de gekochte woning bij de verbouwing te betrekken en zo mogelijk te verbeteren. Het is dus wat ons betreft niet een keuze tussen nieuwbouw en bestaande woningen, maar beiden.

We vertrouwen er op dat de creativiteit in de woningbouwsector uitgedaagd wordt om op een slimme, gezonde en kosteneffectieve wijze de noodzakelijke energiebesparing te realiseren.

Reageer op dit artikel