nieuws

Optimalisatie bij A5 door contractvorm

bouwbreed Premium

Ruim vierenhalf jaar nadat het Bouwteam A5 met zijn activiteiten begon, opende minister Peijs van Verkeer en Waterstaat onlangs de rijksweg A5-Zuid (Verlengde Westrandweg). Het circa acht kilometer lange wegvak, pal langs de nieuwe Polderbaan van Schiphol, zorgt voor een directe verbinding tussen de A4 bij Schiphol en de A9 nabij Rottepolderplein. Volgens Huub Gitz, projectdirecteur van de Combinatie A5 en manager uitvoering binnen het Bouwteam A5, heeft vooral een innovatieve contractvorm geleid tot optimalisatie van het voorbereidings-, ontwerp- en bouwproces.

Het resultaat is dat het project binnen het budget is gerealiseerd en dat het veel eerder gereed is dan bij een traditionele wijze van werken mogelijk was geweest.

Bij de start waren de gronden voor de aanleg van de weg voor het grootste deel nog niet verworven, geen enkel bestek geschreven en vrijwel nog geen vergunningen verleend. Ook voorbereidende werkzaamheden in de uitvoering, zoals het omleggen van kabels en leidingen moesten nog beginnen.

Het bouwteam is een van de nieuwe contractvormen die bij de A5 als pilot project zijn toegepast. In het bouwteam werken vertegenwoordigers van opdrachtgever, ingenieursbureau en aannemers op basis van gelijkwaardigheid samen. Deze samenwerking omvat ontwerp, bestekken en tekeningen, uitvoering en de nazorg van rijksweg A5-Zuid.

Rolverdeling

Voor alle partijen binnen het bouwteam was het wennen. Opdrachtgever, ingenieursbureau en aannemerscombinatie werden gedwongen hun klassieke rolverdeling los te laten. Voor het grootste deel is dat zeker gelukt. Partijen hebben elkaar vanuit hun specifieke kennis van het bouwproces versterkt. Van de aannemerscombinatie werd al vanaf het begin een actieve rol verwacht. Dat ging om specifieke kennis over uitvoeringsmethoden en materialen, maar ook besparende voorstellen in tijd en geld in het ontwerpproces. De risico�s in de uitvoering waren daardoor beter bekend en beheersbaar. Kostenramingen werden door opdrachtgever en ingenieursbureau opgesteld, de aannemer stelde een kostprijsberekening op. Wel werden, om tijd te besparen, hoeveelheden en werkmethoden afgestemd.

Zodra een deelbestek door de opdrachtgever was geaccepteerd, vonden de prijsonderhandelingen plaats en bij gunning voerde de Combinatie A5 het werk vervolgens uit. Een leerpunt is wel dat alle bouwteam-leden contractueel gelijk aan de streep moeten staan. Parallel aan het ontwerpproces en het maken van bestekken (44 stuks) en tekeningen werden de gronden door de opdrachtgever verworven. De meer dan vierhonderd vergunningen zijn door een speciale werkgroep behandeld met directe contacten in het bouwteam. Door een strakke begeleiding, heeft dit niet tot enige vertraging geleid. Een vergelijkbare benadering is toegepast voor het omleggen van kabels en leidingen, met een even goed resultaat.

De rijksweg A5 loopt parallel aan de Zwanenburgbaan van luchthaven Schiphol. Door de nabijheid van de landingsbanen is de hoogte van de weg aan beperkingen onderhevig. Dat geldt ook voor het in te zetten materieel. Het automatische landingssysteem van de banen mag niet worden beïnvloed. Het heeft veel geld bespaard, dat bij de aanleg van het rolbaanviaduct over de A5 deze randvoorwaarden zijn meegenomen.

Bij een openbaar aanbesteed bestek zou dat in de aanbiedingsfase pas duidelijk geworden zijn of misschien na de gunning.

Op allerlei momenten zijn verbeteringen in het ontwerp- en bouwproces afgewogen en alternatieven aangedragen. Hergebruik of gebruik van secundaire bouwstoffen, met name ter vervanging van zand, speelde een centrale rol. Dit leidde tot flinke financiële besparingen. Waar mogelijk, is uitkomend sloopmateriaal hergebruikt en via een vooraf goedgekeurde grondstromenplan is gestreefd naar een gesloten grondbalans. Zandtransport had plaats langs het eigen tracé via hulpbruggen.

Op het gebied van de wegenbouw ligt ook een aantal duidelijke vernieuwingen.

Ongehinderd

Het kunstwerk KW402B over rijksweg A4 is naast de snelweg gebouwd om het verkeer op deze buitengewoon drukke verkeersader ongehinderd te laten passeren. Na een logistieke voorbereiding van een jaar, is in één weekend op platte transportwagens het kunstwerk ingereden over een tijdelijke verharding die bovenop de oorspronkelijke verharding van de A4 lag.

Na het verwijderen van de tijdelijke verharding kon het verkeer na het weekend weer ongehinderd over de A4 rijden.

Door het werken in bouwteamverband is de A5 vele jaren eerder klaar dan op de traditionele wijze van werken mogelijk was geweest. Daarbij is binnen het taakstellend budget meer gedaan dan oorspronkelijk was gepland. Het resultaat mag er naar mijn mening zijn: de kaarsrechte A5 met mooi vormgegeven kunstwerken en knooppunten past prachtig in het landschap.

Ir. Huub Gitz

Projectdirecteur Combinatie A5 in Bunnik.

Bouwteam A5 bestaat uit:

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland (opdrachtgever), Bouwdienst Rijkswaterstaat,

Oranjewoud Infragroep en Combinatie A5.

Combinatie A5 bestaat uit:

Volker Wessels, BAM NBM, HBG Civiel, Koop Tjuchem

en Dura Vermeer.

De weg past prachtig in het landschap

Reageer op dit artikel