nieuws

Noodzaak bouwvergunning voor bovenleiding Betuwelijn onzeker

bouwbreed Premium

den haag – Het is onduidelijk of voor de bouw van de bovenleiding van de Betuwelijn een bouwvergunning nodig is. Een uitspraak van de Raad van State moet daar begin december zekerheid over verschaffen.

De kwestie is aangezwengeld door het Betuweroute Collectief, de belangengroepering van tegenstanders van de Betuwelijn. Het collectief stelt namelijk dat voor de bouw van de bovenleiding van de Betuwelijn (gemeente Duiven) een bouwvergunning dient te worden aangevraagd. Het heien van de fundering voor de portalen is inmiddels begonnen.

Het college van B en W meent echter dat dit bouwwerk vergunningvrij is. Het college is tot deze slotsom gekomen na uitgebreid advies te hebben ingewonnen bij het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de huisadvocaat van de gemeente.

Niet eenduidig

Het advies was echter niet eenduidig. Zo stelden VROM en de VNG dat voor de bovenleiding geen bouwvergunning is vereist, terwijl de huisadvocaat het tegenovergestelde beweerde volgens de letter van de wet.

Met deze opmerking ging het college opnieuw naar VROM, die nu stelt dat inderdaad volgens de letter van de wet een vergunning vereist is, maar dat dat nooit de bedoeling is geweest van de wetgever.

Handelend in de geest van de wet, zo deelde VROM mee, is een bouwvergunning niet noodzakelijk. “Alles overwegende heeft het college zo objectief mogelijk besloten dat voor de bovenleiding bij Groessen geen bouwvergunning nodig is”, aldus P. Lorijn, hoofd van de gemeentelijke afdeling milieu en bouwzaken. Eerder al stelde burgemeester Zomerdijk dat ProRail het voordeel van de twijfel krijgt.

“Eisen we nu als gemeente een vergunningsaanvraag, dan bestaat de kans dat we een schadeclaim aan de broek krijgen. Zo lang zo�n vergunning er niet is, mag er niet gebouwd worden. En elke dag vertraging kost ProRail handenvol geld”, aldus Zomerdijk.

Het Betuweroute Collectief meent dat wel degelijk een bouwvergunning nodig is en heeft tegen het collegebesluit beroep aangetekend bij de Raad van State. Volgens het collectief valt de bouw van de bovenleiding onder het Bouwbesluit en kan er in dit geval geen sprake zijn van een uitzonderingsbepaling. “Het is juist wel in de geest van de wet om te redeneren dat de bovenleiding vergunningsplichtig is. Het is geen bouwwerk van geringe omvang en het valt behoorlijk op in het landschap”, aldus een woordvoerder van het Betuweroute Collectief.

De onduidelijkheid betreft volgens het collectief de vraag of er nu sprake is van de bouw van de portalen alleen of de bovenleiding als geheel, dus inclusief de 25 kilovolt-leidingen. “ProRail heeft het over de afzonderlijke portalen en dan is er waarschijnlijk geen bouwvergunning nodig. Maar het moet als geheel worden bekeken”, aldus de woordvoerder.

Duiven lijkt vooralsnog de enige gemeente die te maken heeft met dergelijke protesten van het Betuweroute Collectief. “Daarom is het voor juristen, maar ook voor het Rijk en ProRail zo interessant wat de uitkomst is”, weet Lorijn. Ook het Betuweroute Collectief weet dat deze kwestie landelijk met belangstelling wordt gevolgd.

De Projectorganisatie Betuweroute volgt de kwestie op een afstand. “Wij hebben een brief van de gemeente Duiven dat we geen vergunning hoeven aan te vragen. Zolang er geen berichten zijn, gaan we gewoon door met de werkzaamheden. We hopen voor januari klaar te zijn met het heien”, laat een woordvoerder weten.

Wordt het Betuweroute Collectief door de Raad van State in het gelijk gesteld, dan moeten de werkzaamheden worden opgeschort. ProRail moet dan eerst een bouwvergunning aanvragen, waar vervolgens bezwaar tegen kan worden aangetekend. Deze procedure kan de bouw van de Betuwelijn aanzienlijk vertragen.

�Zolang er geen berichten zijn, gaan we door met heien�

Reageer op dit artikel