nieuws

Europese richtlijnen

bouwbreed

Er zijn drie aanbestedingsrichtlijnen die betrekking hebben op overheidsopdrachten, en wel voor het verlenen van diensten (�Diensten�), voor de levering van producten (�Leveringen�) en voor de uitvoering van werken (�Werken�). Voor de Nutsbedrijven geldt een afzonderlijke richtlijn (�Nutssector�). Onder �Diensten� verstaat de richtlijn: alle overeenkomsten op het gebied van dienstverlening, die niet beschouwd kunnen worden […]

Er zijn drie aanbestedingsrichtlijnen die betrekking hebben op overheidsopdrachten, en wel voor het verlenen van diensten (�Diensten�), voor de levering van producten (�Leveringen�) en voor de uitvoering van werken (�Werken�). Voor de Nutsbedrijven geldt een afzonderlijke richtlijn (�Nutssector�).

Onder �Diensten� verstaat de richtlijn: alle overeenkomsten op het gebied van dienstverlening, die niet beschouwd kunnen worden als opdrachten voor leveringen of werken. Voorbeelden hiervan zijn onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten, accountantsdiensten, vuilnisophaaldiensten, verzekeringsdiensten, etc. Ook het uitschrijven van prijsvragen voor ontwerpen wordt in de richtlijn �Diensten� geregeld.

Onder �Leveringen� verstaat de richtlijn: contracten voor de aankoop, het leasen, het huren of in huurkoop nemen (met of zonder koopoptie) van producten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aankoop van kantoorbenodigdheden, het leasen van auto�s, etc. Werkzaamheden voor de installatie van deze producten vallen ook onder leveringen. Naast het kopen vallen dus ook het plaatsen of installeren van bijvoorbeeld medische apparatuur of een telefooncentrale onder leveringen

Onder �Werken� verstaat de richtlijn: het uitvoeren, het laten uitvoeren danwel het geheel van ontwerpen en (laten) uitvoeren van een werk. Dit kan betrekking hebben op één specifieke prestatie, zoals het vervangen van een gehele technische installatie van een gebouw, of op een combinatie van verschillende werkzaamheden die tezamen een economisch of technisch geheel vormen, b.v. een bouwkundig deel en een installatie-technisch deel. Niet alleen de uitvoering van een project, maar ook de planning, financiering, organisatie en directie ervan, dienen tot het uitvoeren van een werk te worden gerekend.

Onder �Nutssector� verstaat de richtlijn: bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren in de nutssector: drinkwaterbedrijven, elektriciteitsproductie- of de elektriciteitsdistributiebedrijven, bedrijven die zich bezig houden met de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte, bedrijven die zich bezig houden met vervoer door de lucht, over zee of over de binnenwateren, per trein, metro, bus, trolleybus, etc. en bedrijven die zich bezig houden met openbare telecommunicatienetwerken of die een of meerdere openbare telecommunicatiediensten aan het publiek verschaffen.

Sinds medio 2000 wordt gewerkt aan een fundamentele aanpassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, die medio volgend jaar van kracht zou moeten worden. De drie bestaande richtlijnen �Werken�, �Diensten� en �Leveringen� worden geïntegreerd in één richtlijn. Daarnaast worden regels opgenomen voor elektronisch aanbesteden, een nieuwe procedure van gunning via onderhandelingen (competitive dialogue), raamovereenkomsten, verduidelijking van de bepalingen betreffende de technische specificaties, vereenvoudiging van de drempels en de invoering van een gemeenschappelijke woordenlijst. Voorts worden de bepalingen betreffende de gunningscriteria en de selectie versterkt in de nieuwe richtlijn. De voorgestelde richtlijn laat een hoop verbeteringen zien. Zo zijn in de nieuwe richtlijn belangrijke onderdelen opgenomen die opdrachtverlening van niet standaard werken mogelijk maken. Een voorbeeld is de competitive dialoque: de onderhandelingsprocedure voor complexe projecten.

Reageer op dit artikel