nieuws

Complete chaos bij gebruik ondergrond in Nederland

bouwbreed Premium

utrecht – Er heerst chaos bij het gebruik van de ondergrond in Nederland. Het ministerie van VROM wil daar ordening in brengen. Ervaring op het gebied van regelgeving op milieugebied, zoals bijvoorbeeld bodemsaneringen, kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Beleidsmakers op het ministerie zien zelfs voor het Nederlandse ministerie een voortrekkersrol bij het opstellen van een komende Europese beleidslijn voor duurzaam gebruik van de ondergrond.

Tijdens de opening van het eerste internationale symposium �sustainable development & management of the subsurface� dat tot en met vandaag duurt, sprak drs. H.G. von Meijenfeldt, directeur Bodem, Water, Landelijk gebied over de Nederlandse ervaringen met duurzaam beheer van de ondergrond.

Het symposium werd georganiseerd door Delft Cluster, de organisatie waarin zes kennisinstituten hun krachten hebben gebundeld. Doel van het symposium is om methoden en oplossingen te bespreken die kunnen leiden tot een duurzame ontwikkeling en een duurzaam beheer van de ondergrond. Het gaat dan vooral om een integrale aanpak van hoe om te gaan met risico�s gerelateerd aan meervoudig ruimtegebruik.

Ruimtegebrek

Bijna veertig aanwezigen, ruim de helft van het aantal van de deelnemerslijst van het driedaagse symposium, konden tijdens de openingslezing van directeur Von Meijenfeldt vernemen dat het ministerie van VROM zeker ervaring heeft op gebied van duurzame ontwikkeling, maar tevens dat veel nog ontbreekt.

Ruimtegebrek in onze dichtbevolkte gebieden dwingt tot gebruik van de ondergrond. Dat voltrekt zich onder meer op gebied van infrastructuur (vervoer, kabels en leidingen) maar ook bij ander soort gebruik zoals de drinkwaterbereiding en het winnen van delfstoffen (gas, zout, zand en grind).

Om ervoor te zorgen dat het te onderscheiden gebruik van de ondergrond elkaar niet verstoort, en het gecombineerd gebruik van de ondergrond op duurzame wijze gebeurt, is ordening in beleid en regelgeving een vereiste. De maatschappij begrijpt bijvoorbeeld niet dat een overheid schade laat ontstaan aan kabels en leidingen, omdat niet goed bekend is wat nu eigenlijk waar zit. De politici worstelen bijvoorbeeld met mogelijkheden voor opslag van broeikasgassen in de ondergrond of met het opslaan van radioactief afval in de bodem.

Er blijkt bij wetenschappers veel kennis te bestaan op diverse gebieden van ondergrondgebruik, maar die kennis is nog niet gevat in een omvattend raamwerk waarin de duurzaamheid van dat gebruik een rol speelt. Opstellen van zo�n raamwerk zal niet eenvoudig zijn, omdat onder andere gezocht moet worden naar het goede evenwicht tussen economie en ecologie.

Het ministerie stelt VROM volgens Von Meijenfeldt een brief op voor het parlement over gebruik van de (onder)grond. Daarin worden verschillende elementen genoemd: saneringen, beschermende maatregelen en ook rechtskundige aspecten.

Een integrale aanpak in Nederland is zeker van belang gezien ook de komende Europese regelgeving op dit gebied. Nederland moet de ontwikkeling van deze richtlijnen steunen.

Op het ministerie van VROM zien beleidsmakers een rol voor het ministerie weggelegd als voortrekker bij het ontwikkeling van Europese regelgeving voor duurzaam gebruik van de ondergrond. De Nederlandse ordening van ondergrondgebruik loopt niet voorop in Europa, maar de beleidsmakers vinden dat ze met de ervaringen van de aanpak van bijvoorbeeld bodemsaneringen zeker wat te bieden hebben.

Reageer op dit artikel