nieuws

Bosal dwingt tot toets financiering

bouwbreed Premium

Het Bosal-arrest van het Hof van Justitie EG van 18 september jl. ziet op aftrek van financieringsrente van buitenlandse activiteiten (deelnemingen). Echter, de reparatiewetgeving die de staatssecretaris van Financiën nu voorstelt ter beperking van de schade laat de link met buitenlandse activiteiten los en kan elke bv treffen die rente betaalt over schulden aan gelieerde lichamen.

De reparatiewet stelt eisen aan de verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen van een bv. (thin capitalization rules). De staatssecretaris wil voorkomen dat internationale concerns hun rentelasten zoveel mogelijk aan Nederland toerekenen, waardoor de opbrengst voor de Nederlandse schatkist onder druk komt te staan.

Ook andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Duitsland en Frankrijk, stellen eisen aan de financieringsstructuur van ondernemingen. De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2004.

Reparatiewet

Het wetsvoorstel gaat echter verder dan het bestrijden van internationale fiscale constructies en treft ook Nederlandse bedrijven. Toegestaan wordt een maximale verhouding tussen het fiscale eigen en vreemd vermogen van 1:3. Een herinvesteringreserve mag hierbij niet worden gerekend tot het fiscaal eigen vermogen!

Bij een hoger vreemd vermogen dan de 3:1 ratio kan de renteaftrek over het meerdere worden beperkt. Er komt een faciliteit voor het MKB: de eerste ¤ 500.000 overschrijding van de 3:1 ratio telt niet mee voor de beperking van de renteaftrek.

Daarnaast komt er de mogelijkheid om de vermogensverhouding te toetsen aan de vermogensverhouding van het hele concern (concerntoets). Deze toets biedt een extra faciliteit om beperking van de renteaftrek tegen te gaan. De renteaftrekbeperking is niet van toepassing als de bv procentueel minder vreemd vermogen heeft dan het concern als geheel, ook al is het vreemd vermogen driemaal zo hoog als het eigen vermogen van de bv.

Eisen crediteur

De renteaftrekbeperking zit op schuldverhoudingen buiten de fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting. De aftrekbeperking is niet van toepassing als de schuldeiser geen verbonden lichaam is. Verbondenheid ontstaat al bij een aandelenrelatie van 33 1/3 procent. Rente over leningen opgenomen bij de bank (en andere niet-verbonden lichamen) kunnen op grond van dit wetsvoorstel niet worden beperkt in aftrek.

Bedrijfsopvolging

De reparatiewet heeft met name consequenties voor DGA�s die hun bedrijf gefaseerd overdragen. Veelal wordt dan de koopsom schuldig gebleven aan de �oude� holding van de DGA. Op dergelijke leningen kan de aftrekbeperking van toepassing zijn.

Beoogde ingangsdatum van de reparatiewet is 1 januari 2004. Er geldt geen overgangsregeling voor rente op bestaande leningen. Bestaande financieringsstructuren moeten dan ook worden getoetst met het oog op de voorgestelde renteaftrekbeperking. Mogelijke oplossingen zijn het extern herfinancieren van de lening (bank) en het omzetten van de lening in eigen vermogen (kapitaalsbelasting).

In situaties van bedrijfsopvolging kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan de verkopende holdingmaatschappij. Deze aandelen hebben een vast jaarlijks winstrecht, maar delen verder niet mee in de winst/waarde-aangroei van de tussenholding.

Mr.drs. Emmelieke Nuijten, Real Estate Hospitality and Construction Group, Ernst & Young Belastingadviseurs, (033) 4512713

Reageer op dit artikel