nieuws

Rwzi Amsterdam West traditioneel aanbesteed Het project A-4

bouwbreed Premium

amsterdam – De rioolwaterzuivering West in Amsterdam is traditioneel aanbesteed in 15 percelen. De prijzen van de aannemers zijn zonder uitzondering lager uitgevallen dan de directieramingen. Het project voor de nieuwe zuiveringsinrichting met de nieuwe aanvoerleidingen heeft economisch gezien de wind mee gehad. Plaatsvervangend Hoofd Projectbureau ing. R.O. Cochius schrijft dit toe aan de conjunctuur en aan het uitkomen van het eindrapport van de enquêtecommissie Bouwfraude.

De nieuwe rioolwaterzuivering in Amsterdam wordt gebouwd tegenover de Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam. Dat is niet toevallig. Er zijn voordelen verbonden aan het kunnen gebruiken van elkaars afvalstromen.

De locatie voor rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Amsterdam West is met 12 hectare grofweg de helft van het totaal van beide rwzi�s die door de nieuwe inrichting worden vervangen. In 1998 is het besluit gevallen die vervanging te onderzoeken. In 2000 is het projectbureau A-4 opgericht om voor realisatie van de nieuwe rwzi met het nieuwe aanvoerstelsel te zorgen.

Het projectbureau is begonnen met met ontwerpen en maken van het bestek. Al eerder, in 1999, was bezien welke wijze van aanbesteden zou worden gevolgd (traditioneel volgens bestek of een innovatieve methode volgens bijvoorbeeld D+C of BOT). Over de wijze van aanbesteden is ook met diverse externe partijen veel van gedachten gewisseld, bijvoorbeeld met het Hoogheemraadschap Delfland dat in de Harnaspolder een rwzi laat bouwen volgens een D+C-contract.

Betrokkenen bij DWR zijn bij de gevoerde gesprekken tot de conclusie gekomen dat er geen reden was om het anders te doen dan bij de dienst gebruikelijk, dus traditioneel met een normaal bestek. Het ontwerpen en maken van het bestek is begeleid door ingenieursbureau Witteveen en Bos na een Europese aanbesteding voor het advieswerk en de directievoering in 2000. Alhoewel DWR over een eigen ingenieursbureau beschikt is de capaciteit niet voldoende om al het reken- en tekenwerk voor een groot project als de nieuwe rwzi te doen. Om tijd te sparen is de voorselectie van aannemers eind 2002 nog tijdens het ontwerpwerk in gang gezet. Begin dit jaar is een afgerond bestek naar de geselecteerde aannemers gestuurd.

Bij het project gaat het volgens Cochius om een recordtijd van het besluit tot onderzoeken van een verplaatsing in 1998 tot operationeel zijn op 1 januari 2006. Naar zijn zeggen staat daar normaal het dubbele voor. Operationeel zijn betekent dat de installaties moeten zijn opgestart en ingeregeld en dat alle kinderziektes voorbij zijn. Die datum moet gehaald worden in verband met Europese afspraken over de lozing van stikstof in afvalwater.

De snelle doorlooptijd van het project is mogelijk geweest doordat de gemeente en het betrokken hoogheemraadschap al samenwerken in de DWR-organisatie. Uiteraard is ook de conjunctuur van invloed geweest in het bijzonder het belang van de gemeente de vrijkomende gronden als bouwgrond te kunnen verkopen.

Is het project als geheel aanbesteed of in percelen?

“In percelen. En in die percelen is ook nog eens gesplitst naar specialistische disciplines. Dat is gedaan omdat je voldoende concurrentie moet hebben. De bestekken zijn zo gemaakt dat er altijd meerdere aannemers kunnen inschrijven. Het civiele werk is in drie percelen op bestek aanbesteed, twee grote en een kleine. Het werktuigbouwkundige deel is in elf percelen aanbesteed. Dat heeft te maken met de grootte van het bedrag en welke bedrijven de nodige installatie-specifieke ervaring hebben. De drijfveer is dus allereerst concurrentie, maar kwaliteit komt daar vlak achteraan. Alle percelen zijn Europees aanbesteed met voorselectie.”

Hoe zit het met faillissementen bij zoveel percelen en partijen?

“Uiteraard houden we daar rekening mee. Bij de voorselectie zijn eisen gesteld aan onder meer financiële draagkracht. Bij een aantal gegadigden is extra onderzoek gedaan en zijn maatregelen getroffen.”

Hoe kun je met al die aannemers de bouw toch nog in de hand houden?

Door goede bestekken te maken die binnen de perceelindeling blijven. Het projectplan moet goed zijn. Om het goed te krijgen moet je er veel energie in steken. Is het er eenmaal dan moet je er strak aan vasthouden. Als een aannemer van een bezinktank vraagt of hij een nabezinktank wat eerder kan aanleggen moet je eerst precies weten wat de consequenties zijn. Alles voorschrijven in percelen bezorgt jezelf wel veel werk. En als ik over twee jaar terugkijk zal pas duidelijk zijn of het allemaal goed is gelukt.”

Zijn er in de uitvoering al verrassingen opgetreden?

“Tot nu toe niet. Maar er is wel geanticipeerd op mogelijke problemen. Bijvoorbeeld de leverantie van funderingspalen is aanbesteed zelfs nog vooruitlopend op het aanbesteden van het civiele werk. We hebben in een schema aangegeven hoe het zou moeten met die levering. Financieel is dit niet verkeerd uitgepakt. Maar we zijn er pas op 1 januari 2006.”

“Dat de directieramingen na de inschrijvingen hoger bleken zijn dan de prijzen van de aannemers is wel een verrassing geweest. De stichtingskosten voor de zuiveringsinrichting bedragen nu 220 miljoen euro (exclusief de grond) en voor het aanvoerstelsel 120 miljoen euro. Dan hebben we het over de ramingen.”

Wat zou de reden kunnen zijn van de lage inschrijvingsbedragen?

“We hadden de conjunctuur mee. De markt was zoekende naar werk. Het project heeft economisch gezien de wind mee gehad. Duidelijk is wel dat behalve de conjunctuur ook �de bouwfraude� heeft meegespeeld. Onze aanbestedingen vielen net na het verschijnen van het eindrapport van de enquêtecommissie. Bij het projectbureau hebben we wel extra mensen erbij gezet. Aannemers met een scherpe prijs moet je scherp in de gaten houden.”

Het project A-4 behelst de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering en de aanleg van een nieuw aanvoerstelsel daar naar toe. De nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting, rwzi Amsterdam West, komt in het Westelijk havengebied van Amsterdam en heeft een capaciteit voor een miljoen inwoner equivalenten. De nieuwe rwzi wordt gedeeltelijk afgedekt, waarmee overlast voor de omgeving vrijwel wordt voorkomen. Het nieuwe aanvoerstelsel omvat aanleg van 49 kilometer buisleiding en vier boostergemalen.

De nieuwe rwzi en het nieuwe aanvoerstelsel moeten uiterlijk 31 december 2005 volledig operationeel zijn. Daarna kan worden begonnen met de sloop van de twee bestaande rwzi�s in Oost en Zuid. De vrijkomende locaties kunnen worden gebruikt voor de bouw van woningen en kantoren.

Het project A-4 wordt gerealiseerd door het Projectbureau A-4 ingesteld door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR). De dienst is de uitvoerende organisatie van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voor alle (beheers)taken op gebied van oppervlaktewater, waterkering, zuivering van afvalwater en scheepvaart.

Het project ontleent zijn naam aan de slogan �AGV Afvalwater Anders in Amsterdam�, die het verplaatsingsplan voor de rwzi�s omvat.

�Voorselectie al tijdens ontwerp in gang gezet�

Reageer op dit artikel