nieuws

Harde rode contour moet stad redden

bouwbreed

Zij ziet daar plaats voor een half miljoen extra woningen, waarmee tevens de stedelijke kwaliteit flink kan worden verbeterd, zodat mensen er weer graag in de stad wonen. Ten Dijke signaleert momenteel een volledig tegengestelde tendens. Voor een breed samengesteld gehoor van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, corporaties, overheid en natuurbeschermers veegde ze gisteren in Amsterdam de […]

Zij ziet daar plaats voor een half miljoen extra woningen, waarmee tevens de stedelijke kwaliteit flink kan worden verbeterd, zodat mensen er weer graag in de stad wonen.

Ten Dijke signaleert momenteel een volledig tegengestelde tendens. Voor een breed samengesteld gehoor van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, corporaties, overheid en natuurbeschermers veegde ze gisteren in Amsterdam de vloer aan met de praktijk van bouwen langs de weg van de minste weerstand. Gemeenten en ontwikkelaars knappen af op de gecompliceerde binnenstedelijke problematiek en verkiezen nieuwe projecten op maagdelijke grond. Gevolg: de stad holt verder achteruit.

De bijeenkomst stond in het teken van de �stad van je leven� en was georganiseerd door Natuur en Milieu en Vendex KBB, twee uiteenlopende partijen die tot de conclusie waren gekomen dat zij een sterk gemeenschappelijk belang hebben ten aanzien van de stad.

Voor de binnenstedelijke bouwopgave moeten gemeenten op zoek naar de zogeheten vergeten plekken. “Plekken die veel ruimte vragen en weinig bijdragen aan de kwaliteit.”

Herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zou ­ met behoud van de bedrijvigheid ­ kunnen leiden tot een milieu waarbij wonen, werken en recreatie (groenvoorzieningen) hand in hand gaan. “Daarvoor is visie, beleid, wijsheid en durf nodig”, weet zij. “En een zeer nauwe samenwerking tussen overheid en private partijen. Want juist dit soort projecten zijn gebaat bij een geïntegreerde inbreng van gemeenten, ontwikkelende partijen en ontwerpers.”

Verwaarlozing

Volgens haar ontbreekt het besef dat de grootstedelijke problematiek, maar ook de vermaledijde bereikbaarheidsproblemen, voor een groot deel het gevolg zijn van verwaarlozing van de bestaande stad.

“Het duurt zo vreselijk lang voordat de overheid ­ met name de centrale ­ doorheeft wat er gebeurt in Nederland. Er zijn nu debatten in het nieuws over spreiding van kansarme groepen. Maar in de discussie over de toekomst van de samenleving legt bijna niemand de link naar de ruimtelijke ordening in Nederland.”

Zonder een visie op het gehele landschap van Nederland gaat het snel bergafwaarts, vreest zij. “Er is behoefte aan een sterk gedefinieerd kader; aan keiharde rode en groene contouren. Misschien moet het wel zo zijn, dat een vierkante meter open landschap slechts voor een astronomisch bedrag kan worden bebouwd, waardoor locaties binnen de steden ineens weer economisch concurrerend worden.”

Dat een �Vinex­postzegel� niet het echte ideaal van de Nederlander is, blijkt Ten Dijke onder meer uit de hoge waardering voor de omgeving in de kleinere steden en de historische stadskernen. “Daar is sprake van een hoge dichtheid én een hoge ruimtelijke kwaliteit.”

Het is, stelt zij, ook in deze tijd goed mogelijk plannen zo te maken dat je ook in een volle stad met alle rust en privacy kunt wonen, in een plezierige omgeving. “Die uitdaging moeten ontwerpers aangaan. De stad kan dan weer prachtig worden, een feest om in te wonen.”

Reageer op dit artikel