nieuws

Bouwers in staal moeten kostenopbouw toelichten

bouwbreed Premium

rotterdam ­ Kostendeskundigen streven bij gebouwen naar de meest economische investering. Ze zouden nog meer zicht willen hebben op de kostenopbouw van de bouwers in staal om een life cycle benadering volledig tot zijn recht te laten komen.

Voor de financiële begeleiding van utiliteitsbouwprojecten hanteren bouwkostendeskundigen een systematiek die uitgaat van meerdere functies zoals bijvoorbeeld parkeren en wonen. De multifunctionaliteit geeft volgens E. Bouman, directeur van PRC Bouwkostenmanagement, een ander zicht op de mogelijkheden van een staalconstructie. Deze bepaalt mede of al dan niet voor een staalconstructie wordt gekozen. Voor elk willekeurig gebouw verdeelt de bouwkostendeskundige de initiële kosten in zeven componenten: grondgebonden, ruwbouw, gevel, dak, in­ en afbouw, installaties en terrein. Per component wordt vastgesteld wat de invloed is van het toepassen van een stalen hoofddraagconstructie.

Vereenvoudigen

Bij de grondgebonden component bijvoorbeeld maakt een lichtere opbouw in staal het mogelijk de fundering constructief te vereenvoudigen. Maar de invloed van de windbelasting kan die weer tenietdoen. En bij een lichtere gevelconstructie in staal neemt het warmteaccumulerend vermogen van het gebouw af. Daartegenover staat dat het gebouw eerder regen­ en winddicht kan zijn, waardoor de afbouw eerder kan beginnen.

Dergelijke invloeden hebben hun effect op de exploitatie. De kostendeskundige moet de kapitaallasten en de energielasten inzichtelijk maken voor de gebruiker. Duidelijk moet zijn dat lagere initiële kosten niet altijd resulteren in hogere exploitatiekosten of andersom.

Gebouwen wisselen tijdens hun levensduur vaak meerdere malen van functie. Dat maakt veelal ingrepen in het gebouw noodzakelijk. Bij een life cycle benadering moeten die ingrepen worden geraamd. Een draagconstructie in staal blijkt dan vaak gunstig vanwege de flexibiliteit in functies. Een dergelijke kostenbenadering vergt echter goed zicht op de kosten van de ingrepen. En daarvoor is volgens Bouman meer inzicht nodig in de kostenopbouw van de werkzaamheden van de �bouwers in staal�. Immers: kosten zijn de resultante van werkzaamheden, stelt Bouman.

Reageer op dit artikel