nieuws

Overzicht acties van het kabinet naar aanleiding van parlementaire enquête bouwnijverheid

bouwbreed

Wat? Wanneer?Verantw. / Actor 1. Relatie tot sector Er komt een strikte scheiding van rollen ten opzichte van de sector. Daarbij komt een herschikking van verantwoordelijkheden. Hierbij wordt EZ aanspreekpunt voor de bouwnijverheid. met VROM, V&W en Defensie Beëindigen bouwbeleid en coördinerend ministerschap. Trekker: VROM met EZ en AZ Onderzoek om structuurkenmerken van de bouwsector […]

Wat? Wanneer?Verantw. / Actor

1. Relatie tot sector

Er komt een strikte scheiding van rollen ten opzichte van de sector. Daarbij komt een herschikking van verantwoordelijkheden. Hierbij wordt EZ aanspreekpunt voor de bouwnijverheid.

met VROM, V&W en Defensie

Beëindigen bouwbeleid en coördinerend ministerschap.

Trekker: VROM

met EZ en AZ

Onderzoek om structuurkenmerken van de bouwsector gedetailleerd in kaart te brengen. Hieruit moet blijken wat nodig is voor herstel van normale marktverhoudingen.

Start tweede helft 2003

Trekker: EZ

Onder strikte voorwaarden meewerken aan een maatschappelijk breed samengestelde commissie om de sector door te lichten en voorstellen te doen voor vernieuwing en verbetering van de kwaliteit.

Tweede helft 2003

Sector is eerst verantwoordelijke

Trekker: EZ met bouwdepartementen

2. Aanbestedingen

Invoeren dwingend uniform aanbestedingskader voor alle overheidsopdrachten van Rijk, provincies, gemeenten en publiekrechtelijke instellingen.

Dit kader zal voor opdrachten boven en onder het drempelbedrag van de Europese aanbestedingsgrens moeten gelden.

Het kader zal voldoende ruimte bieden om de economisch meest voordelige optie te kiezen.

Visiedocum.

Afstemming:

mede irt EG regels 2004

ultimo 2006

Trekker: EZ

met aanbestedende departementen,

BiZa, IPO/VNG/UvW

De bestaande Uniforme Aanbestedingsreglementen (UAR) vervangen door aangepaste versie voor de gehele rijksoverheid.

najaar 2003

Trekker VROM met EZ en aanbestedende bouwdepartementen

in overleg met medeoverheden in contact met sector

Het kabinet zal overleggen met de Raad van Arbitrage over verbeteringen in de samenstelling/werkwijze van de RvA.

Statuten wijzigen eerste helft 2004

Nieuwe samenstelling tweede helft 2004

Trekker V&W

Met andere bouwdepartementen

Het kabinet zal een landelijk opererend kenniscentrum voor bouwaanbestedingen invoeren.

Operationaliseren en start medio 2004

Trekker: VROM

met bouwdepartementen,

PIA, Kenniscentra (io)

Nieuw aanbestedingsregime van de overheid ook van toepassing op gesubsidieerde zorginstellingen?

Ultimo 2003

Trekker: VWS

3. Uitsluiting

Verplichte standaardteksten in aankondiging aanbestedingen.

September 2003

Trekker: EZ

met aanbestedende departementen

Vragenlijst integriteit aannemers verplicht voor hele Rijk.

September 2003, wordt oktober 2003

Trekker: EZ

met aanbestedende departementen

Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen vast te stellen door ministerraad. Gelden voor alle aanbestedende diensten van het Rijk.

Houden in nadere uitwerking uitsluitingsgronden, integriteitsonderzoeken en eventueel inschakelen van Bureau BIBOB.

September 2003, wordt oktober 2003

Trekker: EZ

Met aanbestedende departementen

4. Integriteit

Overzicht opstellen van het (algemene) integriteitbeleid bij de ministeries met presentatie in het Sociaal jaarverslag Rijk.

Jaarlijks, aanvang in 2003

Trekker: BiZa

Opstellen Model Gedragscode Integriteit voor de rijksdienst.

Trekker: BiZa

5. Toezicht

Minister van Justitie is voornemens een onderzoek te verrichten naar de omvang van de verschillende vormen van corruptie zoals neergelegd in de wet.

Op korte termijn

Trekker: Justitie

Bezien van uitbreiding bevoegdheden Nma.

Trekker: EZ met Justitie

Evaluatie Vrijstelling Combinatie overeenkomsten.

Trekker: NMa/EZ

6. Accountancy

Er zal onafhankelijk, extern toezicht met een adequaat sanctie­instrumentarium voor de certificeringbevoegde accountants worden ingesteld.

Tweede helft 2003

Trekker: Financiën

Raamcontract met externe bureaus voor onafhankelijkheid bij inschakeling forensische accountancy capaciteit voor de rijksoverheid.

Eerste helft 2004

Trekker: BiZa

Betrekken mogelijkheden tot een verplichte openbare aanbesteding in het lopende onderzoek naar concurrentiebevordering ontwikkelingslocaties.

Trekker: VROM

Bij nieuwe prioriteitsstelling NMa bezien of nieuw onderzoek naar mededinging Vinex opportuun is.

Trekker: NMa/EZ

8. Schadeverhaal

Proefproces(sen); vervolgens algemeen besluit ministerraad over schadeverhaal.

Trekker: VROM met bouwdepartementen

Reageer op dit artikel