nieuws

Corporaties scherper gecontroleerd

bouwbreed Premium

Minister Dekker van (VROM) heeft toegezegd te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de controle te verbeteren. Ook zullen meer bevindingen openbaar worden gemaakt, beloofde ze. De resultaten van de financiële beoordeling van de woningcorporaties door het Rijk is nu nog geheim, omdat er bedrijfsgegevens in staan. Kamerleden mogen het verslag vertrouwelijk inzien. […]

Minister Dekker van (VROM) heeft toegezegd te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de controle te verbeteren. Ook zullen meer bevindingen openbaar worden gemaakt, beloofde ze.

De resultaten van de financiële beoordeling van de woningcorporaties door het Rijk is nu nog geheim, omdat er bedrijfsgegevens in staan. Kamerleden mogen het verslag vertrouwelijk inzien. Hofstra (VVD) wees er in de vergadering van de commissie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu op dat dit is te ondervangen door een aparte openbare versie te maken.

Hoewel de toon naar politieke kleur verschilde, leven de zorgen kamerbreed. Want de corporaties mogen zijn verzelfstandigd, ze werken met publiek geld en ontlenen hun bestaansrecht aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, werd onderstreept. Dekker noemde de problemen om het toezicht adequaat uit te voeren “zorgelijk”.

Vastgoedfonds LievendeKey wordt zoals reeds gemeld ontmanteld. De financiële regelingen met de directieleden blijven echter onduidelijk. De omvang zou, klonk het in de commissie, in elk geval in schril contrast staan met de geleverde wanprestatie. Dekker gaat de mogelijkheden voor openbaarmaking onderzoeken.

Beleggingen

De landelijke corporatie voor ouderenhuisvesting Woonzorg is miljoenen kwijtgeraakt door speculatieve beleggingen. Zij zal, verwacht Dekker, desondanks ook voor 2002 weer het predikaat krijgen van A­instelling, op basis van het �weerstandsvermogen�. Dat geeft kennelijk geen goed beeld van de werkelijke positie, concludeerde PvdA�er Duivesteijn.

Vergeer Mudde (SP) wees op hét in haar ogen grote probleem “waartoe de paarse politiek heeft geleid. De verzelfstandiging van publieke organisaties als de woningcorporaties heeft geleid tot een afname van de democratische controle.” Volgens Dekker zit de vormgeving van het toezicht echter in principe wel goed in elkaar.

Reageer op dit artikel