nieuws

Aanpassingen Betuweroute nodig

bouwbreed

naar de eensluidende mening van Hans Boom en Robbert Coops een wijs besluit genomen door met het oog op de toekomstige beveiliging van deze goederenspoorlijn extra investeringen voor te stellen. Weliswaar zal de Tweede Kamer nog moeten instemmen met de voorstellen voor elektrificatie en beveiligingssystemen, maar echte alternatieven zijn er eigenlijk niet. Wil de oorspronkelijke doelstelling van een Europees georiënteerde dedicated spoorlijn ook daadwerkelijk ingevuld worden, dan zijn die voorgestelde aanpassingen gewoon noodzakelijk.

Minister Peys van Verkeer en Waterstaat heeft recent in e\en brief aan de Tweede Kamer aangegeven niet te willen versoberen op de systeemkeuze van de Betuweroute, omdat daardoor de gebruikswaarde ervan zou worden aangetast. Voordat de financiële verplichtingen voor daadwerkelijke aanleg van de bovenbouwsystemen en de tunnel installaties worden aangegaan wil zij overleggen over de te kiezen elektrificatie en beveiligingssystemen.

Recent onderzoek, in opdracht van het directoraat­generaal Goederenvervoer van Verkeer en Waterstaat, naar mogelijke versobering heeft uitgewezen dat de oorspronkelijke optie voor treinbeveiliging en spanning voor de bovenbouw de enige realistische is. Hoewel versobering kan leiden tot financiële korte termijnvoordelen is het uiteindelijk effect negatief. Elektrificeren met 25 kiloVolt (kV) betekent dat aansluiting op de Europese railinfrastructuur wordt gerealiseerd. Ook in andere landen wordt deze norm steeds intensiever toegepast. Aansluiting op het Trans Europese Netwerk (TEN) is onvoldoende mogelijk met diesel.

Ook het handhaven van de oorspronkelijke optie voor het European Train Control System (ETCS­level 2) ligt in dat Europese verband voor de hand. Nederland is zeker niet het enige land dat voorop loopt bij de toepassing van dit beveiligingssysteem. Ook landen als Spanje, Zwitserland en Hongarije passen dit toe. De aanleg van de 25 KV en het beveiligingssysteem ETCS ­ die ook voor de Havenspoorlijn zal worden toegepast ­ past binnen het budget van de Betuweroute. Voor de toekomstige vervoerders is deze keuze kansrijk om efficiencywinst te behalen bij de inzet van elektrische locs, die wel zullen moeten worden aangepast. Elektrificatie leidt tot een hogere kwaliteit van het spoorproduct, waardoor het mogelijk wordt een hogere gebruiksvergoeding te heffen.

Omdat de Betuweroute vijf tunnels (Botlek, Giessen, Sophia, Pannerdensch Kanaal, Zevenaar) telt, spelen tunnel technische installaties een kritische rol waar het gaat om het bereiken van een adequaat beveiligings­ en veiligheidsbeleid. Dat geldt trouwens ook voor de overkapping bij Barendrecht. Er is en er wordt door de rijksoverheid in dat opzicht fors geïnvesteerd. Door het aanbrengen van ontsporingsgeleiding, gescheiden tunnelbuizen en ongelijkvloerse kruisingen kunnen calamiteiten voorkomen worden. Ook met ventilatie, brandmelders, gasdetectie, verlichting en communicatievoorzieningen wordt bijgedragen aan de veiligheid van tunnels en overkappingen. Vooral ventilatie blijkt een bijzonder positief effect te hebben op interne en externe veiligheid. Door zware ventilatie, zoals dat door TNO in een veiligheidspakket is opgesteld, wordt de veiligheid in en om de tunnel geborgd. Niettemin heeft de minister gekozen worden voor het aanbrengen van sprinklerinstallaties in tunnels. De gemeenten langs het tracé van de Betuweroute hebben immers met hun bouwvergunningen rekening gehouden met de komst van sprinklers. Een alternatief ­ zoals zware ventilatie ­ zou in dit stadium tot bestuurlijke onrust en vertraging van de vergunningen kunnen leiden, waardoor er onherroepelijk vertraging optreedt bij de aanleg van de Betuweroute.

Stimulerend

De financiële consequenties bedragen volgens de ramingen van Verkeer en Waterstaat 239 miljoen euro voor alle tunnels en de overkapping. Van dit bedrag is circa 44 miljoen euro nodig voor de overkapping bij Barendrecht, waarvoor de contracten grotendeels zijn gegund. Voor de resterende vijf tunnels komt de kostenraming daarmee op 195 miljoen euro Daarbij zullen de kosten voor beheer en onderhoud en de vervangingskosten toenemen; over een periode van 20 jaar gaat het dan om 35­140 miljoen euro. Kortom, er is in het belang van alleen al de brandveiligheid extra geld nodig. Het kabinet heeft er gelukkig voor gekozen opnieuw enkele tientallen miljoenen extra te investeren. In het licht van het toekomstig gebruik van de Betuweroute als serieuze schakel in het Europese goederenvervoer is dat niet alleen onvermijdelijk, maar ook stimulerend.

Reageer op dit artikel