nieuws

Kust zwakste schakel

bouwbreed

den haag ­ De rivierdijken zijn bijna allemaal op hoogte. De uitzonderingen zijn twee dijken langs het IJsselmeer en de keersluis bij Zwolle. Komende tijd is vooral extra aandacht nodig voor zwakke schakels langs de kust. Omdat pas vanaf 2008 geld is voor dijkverzwaring aan zee, kiest Rijkswaterstaat tot die tijd voor zandsuppleties.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Schultz Van Haegen (water) op vragen van de Tweede Kamer over het Deltaplan grote rivieren. Het Deltaplan is bijna opgeleverd en werd opgezet onder toenmalig minister Jorritsma in antwoord op de dreigende overstromingen.

Nog maar enkele dijken zijn nog steeds niet op de juiste hoogte. De vertragingen zijn ontstaan door beroepsprocedures bij de Raad van State, ruiming van explosieven en de koppeling aan ‘Ruimte voor de rivier’. In het laatste geval is bewust gekozen voor latere oplevering om ook andere mogelijkheden mee te wegen dan alleen de dijken ophogen.

De staatssecretaris laat weten dat de noodmaatregelen die nodig zijn langs de kust, geen gevolgen hebben voor de afwikkeling van de laatste projecten langs de rivieren. Maar geld voor aanpak van de zeeweringen komt pas tussen 2008 en 2020 vrij. Ook is nog niet precies duidelijk welke weringen als eerste aangepakt moeten worden en welke effecten dat heeft op de rest van de kuststrook.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, kiest het ministerie dit jaar en volgend jaar voor ophoging met zand. Vooral in de strook tussen Ter Heijde en bij de zeeweringen in Noord­Holland. De Hondsbossche en Pettener zeewering moeten eigenlijk met respectievelijk 1,5 en 3,5 meter worden opgehoogd om de golfslag tot het maximaal aanvaardbare niveau terug te brengen.

Maaswerken

Schultz van Haegen weigert overigens in te gaan op de mogelijke risico’s die het Rijk loopt bij de uitvoering van de Maaswerken. Ze wil de Tweede Kamer alleen vertrouwelijk informeren om de aannemers niet in de kaart te spelen. Het is al wel duidelijk dat het budget bij de Zandmaas met 11 miljoen wordt overschreden. De hogere lonen en prijzen in de bouw zijn daarvan de oorzaak. Het proefproject bij Meers waarbij de combinatie van grindwinning en natuurontwikkeling wordt uitgeprobeerd verloopt overigens moeizaam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels