nieuws

Inventarisatie partijen is van belang bij collectief ontslag

bouwbreed Premium

Met in het vooruitzicht wellicht opnieuw een ontslaggolf in de grond­, water­ en wegenbouw (gww) als gevolg van de steeds langer wordende dalperiode in de winter beschrijft Ivo Boudrie enkele bepalende aspecten van het collectieve ontslag.

Van een collectief ontslag in wettelijke zin is sprake als een werkgever voornemens is de dienstbetrekkingen van tenminste twintig werknemers, werkzaam in één werkgebied in een tijdvak van drie maanden te beëindigen. De werkgebieden komen overeen met de zestien vestigingen van de afdeling Juridische Zaken CWI.

Voordat een werkgever besluit te reorganiseren zal meestal sprake zijn van financiële problemen zoals te hoge loonkosten of een gebrek aan opdrachten. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in een reorganisatietraject de economische noodzaak te onderbouwen. Immers, zowel vakbonden, ondernemingsraad, individuele werknemers en uiteindelijk wellicht de kantonrechter of het CWI zullen overtuigd moeten worden van de economische noodzaak. Naast de financiële onderbouwing zal in een reorganisatieplan inzicht moeten worden gegeven in de beoogde effecten van de reorganisatie en zal beschreven moeten worden wat de personele consequenties zijn. Ook zal inzichtelijk gemaakt moeten worden op welke gronden werknemers zijn geselecteerd om af te vloeien. In principe zal dat plaatsvinden op basis van het dienstjarenbeginsel (last in first out) dat geldt per bedrijfsvestiging. Afwijking van dit beginsel is soms mogelijk (bijvoorbeeld afspiegeling), maar dat moet dan goed onderbouwd worden. De maatregelen die worden getroffen voor de betrokken werknemers worden in een sociaal plan neergelegd. Het sociaal plan wordt bij voorkeur overeengekomen met vakbonden omdat de kantonrechter zich dan daaraan in beginsel zal houden.

Het is belangrijk tijdig te inventariseren welke partijen geconsulteerd moeten worden. De wet benoemt een aantal partijen die betrokken moeten worden bij een collectief ontslag. Ook de cao kan voorschriften bevatten met betrekking tot de consultatieverplichtingen en moet dus gecontroleerd worden. Een voorgenomen reorganisatie met meer dan twintig ontslagen moet gemeld worden aan het CWI en aan vakbonden. De werkgever moet daarbij een opgave doen van het aantal werknemers dat het aangaat, tijdstip van ontslag, de criteria bij selectie en de wijze van berekening van eventuele afvloeiingsuitkeringen.

Informeren

Reageer op dit artikel