nieuws

Boulevard Scheveningen op de (zand)korrel

bouwbreed

Het is altijd een feest om eens in de Scheveningse visafslag te mogen zijn. Het ietwat verpauperde gebouw zelf ademt de geest van de vijftiger jaren, terwijl de ligging vlakbij de boulevard gekenschetst mag worden als een toplokatie. Kortom, een ideale plek om de Overall Vision Scheveningen Boulevard te presenteren. En natuurlijk, de goede Haagse bestuurstraditie wil dat er een Spaans bureau ­ in dit geval Manuel de Sola­Morales ­ aan te pas moet komen om een dergelijk stedenbouwkundig plan te ontwikkelen.

Medio juni verscheen een in opdracht van het gemeentebestuur van Den Haag opgestelde visie voor het gebied voor de boulevard/strandweg tussen ruwweg Scheveningen­bad en Scheveningen­haven. Dat plan, dat tijdens een recente informatiebijeenkomst werd toegelicht, bediscussieerd en hier en daar hardhandig onderuit gehaald, heeft als inzet te komen tot een nieuw stedenbouwkundig en integraal concept, dat beter aansluit op de sterke punten van de totale zeepromenade van Scheveningen. In de woorden van Manuel de Sola­Morales: “Een oplossing die toegespitst is op de formele wanorde en het gemis aan landschappelijke identiteit van het gebied.” Er is nog geen sprake van een structuur­ of bestemmingsplan, maar slechts een eerste toekomstschets voor de boulevard waar visuele kwaliteit en topografische eenheid sleutelwoorden zijn van een eventuele gedaanteverandering van dit gebied, zo haastten de gemeentelijke vertegenwoordigers te verklaren. De kritiek ­ onder andere in de Haagsche Courant ­ was bij voorbaat niet mals, omdat de gemeente de belangengroeperingen kennelijk niet adequaat had ingelicht over deze opdracht. Ook de relatie met het onlangs ­ in samenspraak met bewonersorganisaties opgestelde ­ Masterplan Scheveningen is noch inhoudelijk noch procedureel aangegeven en ook dat steekt.

Autovrij

De visie zelf gaat uit van een golvende ­ in plaats van een rechte ­ lijn voor de bebouwing, die de kustlijn volgt. De samenhang en formele eenheid is in het ontwerp bereikt door die golvende beweging van de nieuwe boulevard, waar Scheveningen­bad, Scheveningen­dorp en Scheveningen­haven met elkaar worden verbonden. Daardoor wordt de huidige lijn van gebouwen en duinfronten versterkt en ontstaat er een ‘rijkere en meer afwisselende visuele ervaring langs en op de boulevard’. De promenade wordt zoveel mogelijk autovrij gemaakt, waardoor voetgangers ruim baan wordt geboden. Voor een deel worden de huidige parkeermogelijkheden langs de kust opgeheven; daarvoor in de plaats komen nieuwe voorzieningen, zoals in de parkeergarages bij het noordelijk havenhoofd. De wandelpromenade krijgt een glooiend karakter en kent voor wandelaars en fietsers verschillende niveaus, waardoor het mogelijk wordt een keuze te maken tussen een meer stedelijke route of een strandroute. De bestrating van de hoger gelegen route is van baksteen, het lager gelegen gedeelte bestaat uit beton. Ook de toegangen tot het strand worden gereconstrueerd, waarbij vooral de Keizerstraat een belangrijke functie krijgt. De overall visie doet verder voorstellen over de uitbreiding van het museum Beelden aan Zee bij het buitenpaviljoen van de herensociëteit De Witte, het op sommige punten versterken van de zeedefensie, het vergroten van de hoeveelheid zand, duin en natuur en het verplaatsen van de strandtenten, die nu het uitzicht op de Noordzee belemmeren. Ook de keerlus van de bestaande tramlijn 11 wordt overwogen waardoor parkeerruimte voor auto’s en een nieuw plein ontstaan. Tenslotte is ook een voorstel gedaan om te komen tot de bouw van een ­ tijdelijk ­ paviljoen voor strand­ en watersportaccomodaties. Door dat alles zou de discontinuïteit van de structurering en bebouwing van de huidige boulevard verminderd kunnen worden. De dominantie van het autoverkeer wordt ingewisseld voor dat van de wandelaar (en fietser) en het duinlandschap krijgt voor een deel zijn oorspronkelijke functie weer terug. Het globale plan gaat uit van een gefaseerde aanpak en uitvoering, die maximaal tien jaar mag kosten. Over financiën wordt in het geheel niet gerept.

Geaccelereerd

De publieke discussie over de toekomst van de Scheveningse boulevard is door dit initiatief opnieuw opgerakeld. De belofte van een totale gezichtverandering leverde in de visafslag een storm van verontwaardiging en kritiek op. Maar er is op onderdelen ook steun, want, aldus Hans Franse in een kritisch betoog in de Haagsche Courant van 13 juni 2003: “De Noordzee is een grillige, harde zee, die van kleur en stemming wisselt per dag, per weertype. De boulevard is een stoere zeewering, ooit onderdeel van de Scheveningse droom van Jugendstil en nu een wat onsamenhangend stedenbouwkundig geheel. Een integraal plan zoals nu is aangeboden is dus goed. Van belang bij dit ontwerp is de visie op de functie en beleving van de boulevard.” Maar zolang over die laatste elementen geen maatschappelijke consensus ontstaat zal de Scheveningse visafslag nog vaak het decor zijn voor bijeenkomsten over de toekomst van de boulevard, terwijl er weinig concreets gedaan wordt. En gelet op de actuele economische en ruimtelijke situatie zou er juist nu geaccelereerd moeten worden. Over financiën wordt in het geheel niet gerept

Reageer op dit artikel