nieuws

Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Onderhands aanbesteden van een opdracht terwijl een openbare Europese aanbestedingsplicht bestaat, is niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in een recent arrest weer eens uitdrukkelijk beve

bouwbreed

Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Onderhands aanbesteden van een opdracht terwijl een openbare Europese aanbestedingsplicht bestaat, is niet toegestaan. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in een recent arrest weer eens uitdrukkelijk beve

De Europese Commissie is daarop een inbreukprocedure begonnen tegen de Bondsrepubliek Duitsland. Die heeft de inbreuken erkend, maar aangegeven dat de opdrachten reeds gegund waren. Terugdraaien zou niet meer mogelijk zijn omdat dan zeer hoge schadevergoedingen verschuldigd zouden worden. Naar het oordeel van de Bondsrepubliek was de Commissie niet meer ontvankelijk in haar vorderingen omdat de richtlijn Diensten slechts procedureregels geeft en de inbreuken daarop reeds zijn beëindigd. Het Hof maakt korte metten met dit verweer. Erkennende dat de richtlijn vooral procedureregels bevat, “is zij toch vastgesteld om belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten op te heffen en dus om de belangen te beschermen van in een lidstaat gevestigde marktdeelnemers die diensten wensen aan te bieden aan in een andere lidstaat gevestigde aanbestedende diensten. De inbreuk op de vrijheid van dienstverlening door de schending van de bepalingen van de richtlijn Diensten blijft dus bestaan zolang de in strijd daarmee gesloten overeenkomsten worden uitgevoerd.” In dit geval zal die schending dus nog vele jaren voortduren. De vorderingen van de Commissie werden ontvankelijk en vervolgens gegrond verklaard.

Schadevergoeding

Daarmee staat vast dat de beide opdrachten overeenkomstig het regiem van de richtlijn Diensten hadden moeten worden aanbesteed, dus volgens de openbare procedure al dan niet na voorselectie. Aangezien dat niet is gebeurd, hebben belanghebbende marktpartijen thans de mogelijkheid de gehouden aanbestedingen aan te vechten danwel bij de aanbestedende diensten schadevergoeding te vorderen wegens de gemiste (kans op een) opdracht. De eerstgenoemde vordering is in vele rechtsstelsels niet mogelijk, omdat de benadeelde daar ­ nadat gunning van de opdracht heeft plaatsgevonden ­ zijn heil moet zoeken in schadevergoeding. Een schadevergoedingsvordering is daarentegen zeker niet ondenkbaar. Recentelijk heeft Nederlandse rechter schadevergoeding toegewezen aan een marktpartij die in aanmerking had kunnen komen voor een opdracht die ten onrechte onderhands was aanbesteed. Een onderzoek naar de noodzaak van openbare aanbesteding van een opdracht en (bij toepasselijkheid van de richtlijnbepalingen) het vervolgens alleen in uitzonderlijke gevallen onderhands aanbesteden, is voor en aanbestedende dienst dan ook zeker geen overbodige luxe.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels