nieuws

MKB Nederland wil loonstop

bouwbreed

delft – In het midden- en kleinbedrijf is geen enkele ruimte meer om de lonen te doen stijgen. Dat vindt voorzitter H. de Boer van branchorganisatie MKB Nederland.

De Boer verwacht niet dat er binnenkort op centraal niveau tussen werkgevers en werknemers afspraken worden gemaakt over de loonontwikkeling. ‘Alleen als de vakbeweging bereid is tot het afspreken van een loonstijging van nul procent, zetten wij onze handtekening onder een centraal akkoord.’ Een uitzondering wil De Boer maken voor eenmalige uitkeringen. Regelingen zoals in de cao metaalnijverheid afgesproken, blijven gezien de economische barre tijden tot de mogelijkheden behoren. MKB Nederland pleit al twee jaar voor het hanteren van de nullijn in de loonontwikkeling. ‘De vakbeweging viel in 2001 over ons heen, omdat we zeiden dat er geen loonruimte was voor structurele loonsverhogingen. De economie draaide toen nog een stuk beter dan nu. Onze concurrentiepositie was echter al aan het verslechteren. En nu zitten we dan met de ontslagen’, aldus De Boer. De MKB-voorzitter heeft een slecht gevoel overgehouden aan het centrale akkoord dat vorig jaar is gesloten tussen werkgevers en vakcentrales. ‘De afspraak was dat de lonen zich binnen een bandbreedte van 0 tot 2,5 procent zouden ontwikkelen dit jaar. De gemiddelde loonstijging zit echter meer tegen de 2,5 procent aan dan dat we ergens in het midden zijn uitgekomen.’ MKB stelt zich op het standpunt dat groei van de arbeidsproductiviteit, stimulering van innovatie en snelle verlaging van de administratieve rompslomp minstens zo belangrijk zijn als loonmatiging. De brancheorganisatie vindt dat de sociale partners en de overheid de handen ineen moeten slaan om de economie weer vlot op de rit te krijgen. MKB constateert dat de internationale concurrentiepositie van Nederland is verslechterd door hoge loonkosten per product en geringere bestedingen van de consument. ‘De kosten per eenheid product moeten omlaag door loonmatiging. Toch zal het kortetermijneffect hiervan op de economie beperkt zijn’, aldus MKB. ‘Ten aanzien van de pensioenpremies moet iedereen het hoofd koel houden. De pensioenfondsen dienen de ruimte te krijgen zich te herstellen. In de huidige economische situatie is het onverantwoord in een korte tijdspanne de dekkingsgraad te herstellen.’ ‘Alleen akkoord bij loonstijging van nul procent’

Reageer op dit artikel