nieuws

Inzet innovatieve technologieën bij files loont

bouwbreed

Om de doorstroming van het verkeer in Nederland te bevorderen, zal het nieuwe kabinet volgens Floris Vels en Marian Witte sterk moeten inzetten op samenwerking. Denk hierbij vooral aan pps (publiek­private samenwerking). Als marktpartijen meer ruimte krijgen om ‘slimme’ technologieën te ontwikkelen zal het navelstaren van rijk, provincies en gemeenten afgelopen zijn.

Het eerste (demissionaire) kabinet­Balkenende heeft in korte tijd relatief veel gedaan aan de bestrijding van de files in Nederland. Onlangs heeft het de spoedwet Wegverbreding door de Kamer geloodst, in december 2002 stuurde minister De Boer de Nota mobiliteitsmanagement naar de Tweede Kamer; en het beleidsprogramma Zichtbaar Slim Meetbaar (ZSM) kreeg daadwerkelijk gezicht. Dit programma biedt innovatieve oplossingen voor de fileproblematiek ­ inclusief bijbehorend budget ­ tot 2006. In die periode moet onder meer 150 kilometer aan spitsstroken aangelegd zijn. Maar is dat voldoende?

Expertise

Het simpelweg aanleggen van meer wegen niet zal leiden tot de gewenste vermindering van de files. Met alleen wegverbreding zoals de spits­ en plusstroken gaan we het ook niet redden. Kortom: er is meer nodig. Ook beleidsmakers en beslissers realiseren zich dat ‘slimme’ toepassingen als toeritdosering, verkeers­ en incidentmanagement, dynamisch verlagen van snelheden en een betere informatievoorziening van weggebruikers over reistijden en filelengtes noodzakelijk zijn voor een goede doorstroming van het verkeer. Een kennisintensieve en innovatieve benadering van de oplossing van de fileproblematiek kan niet zonder de technologische expertise en ervaring van het bedrijfsleven, zoals ontwikkelaars van slimme technologieën als Peek Traffic .

Succesvol

Tijdens de onlangs georganiseerde officiële opening van de spitsstrook op de A4­West werd dat eens temeer duidelijk: inzet van innovatieve technologieën in mobiliteitsmanagement blijkt snel en tegen relatief lage kosten zijn vruchten af te werpen. In drie maanden tijd stampte Peek Traffic, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de spitsstrook uit de grond; de files bij Everdingen zijn zo goed als verdwenen door de aanleg van een nieuwe spitsstrook; in Eindhoven werkt men al jaren op succesvolle wijze met innovatie kruispuntregelaars (Utopia Spot), die de doorstroming van het verkeer van en naar de stad bevorderen. Ook files op snelwegen kunnen daarmee worden voorkomen. En in diezelfde stad wordt een dynamisch reisinformatiesysteem geïntroduceerd, waarmee de reiziger via Internet of mobiele telefoon actuele ov­reisinformatie krijgt. De ontwikkeling van nieuwe technologieën door het bedrijfsleven vergt een wezenlijk andere houding van de overheid. Aanbestedende diensten zullen aan marktpartijen veel meer ruimte moeten laten om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Het is nog te vaak zo dat de aanbestedende overheidsinstantie van te voren zelf bepaalt hoe het probleem zou moeten worden opgelost. Dat belemmert marktpartijen om met vernieuwende, innovatieve oplossingen te komen. De Nederlandse overheid zal in de toekomst in haar aanbestedingsbeleid veel meer op doelen moeten sturen en de oplossingsrichting voor het probleem aan marktpartijen moeten overlaten. Dat komt niet alleen de doorstroming van het verkeer in Nederland ten goede, maar ook de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Immers, dergelijke technieken kunnen ook in het buitenland afgezet worden, waarmee het Nederlandse bedrijven zich op innovatief vlak kunnen onderscheiden van hun buitenlandse concurrenten. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is niet de enige belemmering voor een gedegen aanpak van het fileprobleem. Immers, de overheid bestaat niet. Nederland kent drie wegbeheerders die logischerwijs allemaal opkomen voor de goede doorstroming van het verkeer op hun eigen wegen. Dat navelstaren gaat voorbij aan de samenhang die bestaat tussen verkeersstromen op het hoofdwegennet (snelwegen), het onderliggende wegennet (provinciale en regionale wegen) en stedelijke infrastructuur en verkeersstromen.

Achtertuin

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat problemen op snelwegen (lees: files) ontstaan bij toe­ en afritten, bij invoegend verkeer, bij het zogenaamde weven (veranderen van baan) en bij verstopte kruisingen bij afritten. Gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en regionale bereikbaarheidsplatforms zullen dus meer moeten samenwerken. De roep om een centrale verkeers­ en vervoersautoriteit die de verschillende bestuurslagen bij elkaar brengt, wordt alsmaar groter. Zolang iedereen blijft kijken naar hun eigen ‘achtertuin’ en bijbehorende belangen, zullen mobilisten in de file blijven staan. Het bedrijfsleven staat te trappelen om de files te bestrijden met innovatieve oplossingen. Het is aan de overheid om marktpartijen met een evenzo innovatief aanbestedingsbeleid uit te dagen ‘slimme’, vernieuwende technologieën te ontwikkelen. Daarmee bestrijdt de overheid de files én bevordert zij innovatie in Nederland. Dat zijn twee vliegen in één klap.

Floris Vels en Marian Witte zijn beiden werkzaam bij Winkelman en Van Hessen, adviesbureau voor marketing en PR in Den Haag. Files ontstaan bij het zogenaamde weven

Reageer op dit artikel