nieuws

Bibob vraagt om andere benadering selectiecriteria

bouwbreed

Hoe moet de Wet Bibob gezien worden in het kader van overheidsopdrachten bij Europese aanbestedingen, waarbij het openbaar bestuur optreedt als aanbestedende dienst?

Wanneer de overheidsopdracht boven de in de Europese aanbestedingsrichtlijnen genoemde drempelwaarden uitkomt, zal in ­ het kader van de Europese aanbestedingsrichtlijn Werken ­ het werk Europees dienen te worden aanbesteed. Hoe is de Wet Bibob met haar bestuurlijke instrumentarium verankerd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen? De Europese aanbestedingsrichtlijnen geven een uitputtende regeling voor het verloop van een aanbestedingsprocedure. Menigeen is bekend met dergelijke procedures. Voor u wellicht ter opfrissing, voor diegene die er minder bekend mee zijn ter informatie, kent de procedure selectiecriteria voor de keuze van de gegadigden die mogen inschrijven op de aanbesteding. De selectiecriteria kennen uitsluitingsgronden, die er op gericht zijn gegadigden van deelneming uit te sluiten, alsmede geschiktheidscriteria. Bij de laatste categorie gaat het dan om aspecten als technische bekwaamheid en financiële en economische draagkracht.

Gesloten stelsel

Ook voorziet de richtlijn in gunningscriteria voor de selectie van de aanbieding die in aanmerking komen voor gunning. De Memorie van Toelichting bij de Wet Bibob stelt terecht vast dat vaste lijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG de selectiecriteria een gesloten stelsel vormen. Wat betreft de toepasselijkheid van de Wet Bibob zou het in strijd zijn met de richtlijn als zij als nieuw selectiecriterium wordt gecreëerd.

Nu die weg van een nieuw selectiecriterium afgesloten was, is onderzocht of het Bibob­instrumentarium kan worden opgevangen in de bestaande selectiecriteria. De weigeringsgronden die de Wet Bibob onderscheidt, met het oog op subsidie­/vergunningverlening e.d., hebben bijvoorbeeld aansluiting gezicht bij het criterium van economische en financiële draagkracht. Als zou blijken dat de betrokken onderneming gefinancierd wordt uit criminele gelden, zal dat worden opgevat als een aantasting van de financiële en economische draagkracht van de onderneming.

Zo is wat betreft de Bibob­ weigeringsgrond van vermoedelijke betrokkenheid van een onderneming bij strafbare feiten, aangehaakt bij uitsluiting wegens een onherroepelijke veroordeling, die de professionele integriteit van de aannemer aantast.

Het door de Wet Bibob uitgeruste bureau Bibob, die door aanbestedende diensten kan worden geconsulteerd voor advies over de integriteit van ondernemingen, richt zich in zijn adviestaak niet zozeer op de weigeringsgronden van de Wet Bibob, als op de onderscheidenlijke selectiecriteria van de aanbestedingsrichtlijn. Immers de adviesvraag van de aanbestedende diensten zal gericht zijn op het al dan niet voldoen aan de selectiecriteria. Onder de plaatsing van een aantal opmerkingen heeft de Europese Commissie aangegeven dat zij geen problemen voorzag met betrekking tot de Nederlandse Wet Bibob en de communautaire (aanbestedings­)richtlijnen.

Om te voorkomen dat gegadigden bij een Europese aanbestedingsprocedure anders worden behandeld dan die bij overheidsopdrachten waarop de aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing zijn, zijn de selectiecriteria van de aanbestedingsrichtlijnen van overeenkomstige toepassing verklaard.

De gronden van uitsluiting van de gunning van de overheidsopdracht zullen worden opgenomen als ontbindende voorwaarde in de overeenkomst, waarbij de overheidsopdracht wordt verstrekt. Na advies van het Bureau Bibob kan worden bepaald of er gronden zijn om de ontbindende voorwaarde in te roepen. De jurisprudentie zal in de toekomst moeten uitwijzen of de aansluiting met de selectiecriteria wel altijd opgaat.

Reageer op dit artikel