nieuws

Algemeen belang nader beschouwd

bouwbreed Premium

Algemeen belang nader beschouwd

In deze aanbestedingsrechtszaak is sprake van een naamloze vennootschap, waarvan het kapitaal volledig in handen is van de Finse stad Varkaus. Het doel van deze vennootschap is het kopen, verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen en aandelen van vastgoedondernemingen. De naamloze vennootschap laat een aantal kantoorgebouwen en een parkeergarage bouwen, nadat de stad heeft besloten op haar grondgebied een centrum voor technologische ontwikkeling te gaan bouwen. De vennootschap is van plan het terrein ­ na verkaveling ­ van de stad Varkaus te kopen en vervolgens de gerealiseerde gebouwen te verhuren aan technologieondernemingen.

Territoriaal lichaam

Door de naamloze vennootschap is een niet­ontvankelijkheidverweer opgeworpen; zij zou geen aanbestedende dienst zijn in de zin van de wet inzake overheidsopdrachten. Tevens nam de vennootschap de stelling in dat zij niet was opgericht om opdrachten van algemeen belang andere dan van industriële of commerciële aard te vervullen. Dit laatste belangbegrip is een eis, die in de aanbestedingsrichtlijn Werken (93/37) wordt gesteld aan een publiekrechterlijke instelling. Het zijn van een publiekrechterlijke instelling is van belang voor de vraag of we te maken hebben met een aanbestedende dienst. De behandeling van de rechtszaak in Finland is geschorst en de zaak is verwezen naar het Hof van Justitie van de EG om de volgende ­ zogenaamde prejudiciële vragen ­ beantwoord te zien. De Finse rechter vraagt als het ware de rechter van de EG om uitleg over het gemeenschapsrecht. Na beantwoording kan de Finse rechter de zaak verder inhoudelijk afdoen. Een van de vragen was of een naamloze vennootschap die eigendom is van een stad, in dit geval Varkaus, gezien moet worden als een aanbestedende dienst. Bovendien werd als vraag geformuleerd of daarbij van belang is dat met het bouwproject van de stad wordt gestreefd naar het scheppen van gunstige voorwaarden voor de uitoefening van economische activiteiten. Het HvJ EG vat de vraag van de Finse rechter samen als volgt: ‘kan een naamloze vennootschap, die is opgericht door, eigendom is van en wordt beheerd door een territoriaal lichaam, worden beschouwd als een vennootschap die specifiek voorziet in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard?’

Winstoogmerk

Het HvJ EG stelt dat de activiteit van de vennootschap ziet op behoeften van algemeen belang, voor zover zij de handel, de economische en de sociale ontwikkeling van het territoriale lichaam bevorderen. De vraag of de behoeften van algemeen belang van andere dan industriële of commerciële aard zijn, is evenwel complexer. Om te bepalen of die behoefte geen industrieel of commercieel karakter heeft, dient de Finse rechter de omstandigheden te beoordelen waarin die vennootschap is opgericht en de voorwaarden waaronder zij haar activiteiten uitoefent. In het bijzonder dient dan beoordeeld te worden of de vennootschap niet hoofdzakelijk winstoogmerk heeft, al dan niet met de activiteit verbonden risico’s draagt en of zij met openbare middelen wordt gefinancierd.

Reageer op dit artikel