nieuws

Hogere ongevalskans vliegveld Maastricht

bouwbreed

den haag ­ De kans op ongevallen bij aanpassing van de gebruiksregels van het vliegveld Maastricht Aachen Airport blijkt hoger dan aanvankelijk berekend in de milieueffectrapportage (mer).

Omdat er relatief veel vrachtverkeer op de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) vliegt en er een dichtere bebouwing in de directe omgeving ligt, zijn de veiligheidsrisico’s groter dan rond Schiphol. Uit de aanvullende informatie op de milieueffectrapportage (mer) blijkt ook dat de aan­ en uitvliegroute van klein verkeer aan de zuidoostkant van Lelystad nu boven elkaar liggen, waardoor de geluidhinder in de woonwijken wordt beperkt. Dit brengt mogelijk wel extra veiligheidsrisico’s met zich mee. In een advies dat de Commissie mer recent uitbracht aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat raadt de commissie aan deze alsnog in kaart te brengen met eventueel te treffen aanvullende maatregelen.

Maastricht Aachen Airport en de Luchthaven Lelystad willen de gebruiksregels van hun luchthavens wijzigen. Hiervoor is een aanpassing nodig van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen. Dit besluit moet onderbouwd worden met een mer. In februari constateerde de commissie dat op het punt van de externe veiligheid nog essentiële informatie in de mer ontbrak. Bij de berekening van de ongevalkans bij Maastricht was gebruik gemaakt van het model dat ook voor Schiphol wordt gehanteerd. De situatie bij Maastricht wijkt echter op een aantal punten af van die bij Schiphol. Nieuwe berekeningen met een regionaal model geven aan dat het groepsrisico een factor 10 hoger is dan de eerdere berekeningen volgens het Schipholmodel. De kans op een ernstig ongeluk met tussen de tien en honderd doden blijkt nu hoger te liggen dan bij Schiphol.

Geluidsoverlast

De in de mer beschreven aan­ en uitvliegroutes voor klein vliegverkeer aan de zuidoostkant van Lelystad bleken te liggen boven bestaande en in aanbouw zijnde woonwijken en zouden met name in wijk de Landerijen tot geluidsoverlast leiden. Hiermee was in de mer geen rekening gehouden. In de aanvulling op de mer is de route verschoven naar de zuidoostzijde van rijksweg A6 en wordt de geschetste geluidhinder beperkt. De aan­ en uitvliegroute liggen nu boven elkaar. Dit brengt mogelijk extra risico’s met zich mee. De commissie adviseert bij het besluit over de PKB meer informatie te geven over deze risico’s en aandacht te besteden aan mogelijke maatregelen.

Reageer op dit artikel