nieuws

Grenzen aan onvoorspelbaarheid aanbestedingen

bouwbreed

In de reactie naar aanleiding van de uitkomsten van de bouwfraude­enquête roept het kabinet aanbestedende diensten op hun aanbestedingspraktijk minder voorspelbaar te maken. Het aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen ten grondslag liggende transparantiebeginsel stelt echter beperkingen aan deze aanbeveling.

Naarmate een aanbesteding minder transparant is, wordt het voor marktpartijen moeilijker op de uitslag te anticiperen. Dit geldt zowel in algemene zin als bijvoorbeeld voor onderlinge (prijs)afspraken. In verband met de kartelvorming in de bouwsector propageert het kabinet daarom waar mogelijk het gebruik van het gunningscriterium van de economisch voordeligste aanbieding (in plaats van het laagste prijs­criterium). De aanbeveling roept daarmee de vraag op waar de grenzen liggen voor het minder voorspelbaar maken van aanbestedingen. De rechtspraak met betrekking tot het transparantiebeginsel vormt hierbij de juridische maatstaf.

Het transparantiebeginsel houdt in dat aanbesteders tijdens aanbestedingen voldoende doorzichtigheid dienen te waarborgen. Het beginsel kent verschillende uitwerkingen, deels vastgelegd in de Europese richtlijnen en de aanbestedingsreglementen, deels voortvloeiend uit de jurisprudentie.

Beoordeling

De belangrijkste transparantievereisten vormen de publicatievoorschriften en de verplichtingen met betrekking tot de bekendmaking van geschiktheidseisen en selectie­ en gunningcriteria. Daarbij gaat het er telkens om dat aanbesteders dienen te waarborgen dat gegadigden bij hun inschrijving adequaat kunnen anticiperen op de beoordeling van die inschrijving.

Reageer op dit artikel