nieuws

Gemengde gevoelens over regeerakkoord

bouwbreed Premium

gouda ­ Het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet roept in de bouw gemengde gevoelens op. Een aantal punten kan rekenen op een enthousiast onthaal, van andere punten wil de bouw eerst zien dat die ook leiden tot daden. De vakbonden en de oppositiepartijen zijn ronduit negatief.

Het terugdringen van regels en daarmee de administratieve lastendruk en de verkorting van (ruimtelijke ordenings)procedures zijn zaken waar de bouw bepaald warm voor loopt. Maar, zo wordt voorzichtig geformuleerd, het komt aan op de daden.

De Neprom is wel te spreken over de aandacht voor het versterken van de concurrentiepositie van Nederland. Maar daar moet ruimte voor komen op toplocaties, zowel voor kantoren als woningen.

Argwaan is er waar het akkoord praat over het bouwvolume. Met name in de stedelijke herstructurering wordt de bal gelegd bij gemeenten en corporaties. Tegelijkertijd echter wordt gesnoeid in de stadsvernieuwingsbudgetten.

De infrabouwers van Vianed zijn bezorgd. De bedrijfstak, voor het grootste deel afhankelijk is van de overheid als opdrachtgever, heeft behoefte aan een grote mate van zekerheid waar het de investeringsplannen van de overheden. Het actuele beeld is dat de budgetproblemen van Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de onderhoudsachterstand aan de wegen fors aan het oplopen is, aldus Vianed. In sommige gevallen betreft het uitstel voor een aantal jaren. Hierdoor zullen de kosten voor het betreffende onderhoud sterk stijgen.

MIT

Een belangrijk fundament voor de investeringen, te weten het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), zal worden geherpositioneerd ten gunste van onder meer (onderhouds)knelpunten in het openbaar vervoer, zo wordt in het hoofdlijnenakkoord aangegeven. Onbekend is vooralsnog wat de herpositionering gaat inhouden en hoe omvangrijk deze is. De aangekondigde decentralisatie van middelen richting lagere overheden maakt Vianed evenmin vrolijk. “De ervaring leert dat onzekerheid van financiële tegemoetkomingen voor lagere overheden niet aanzet tot gedegen en versnelde planvorming van deze lagere overheden. Dat werkt remmend op het op de markt komen van projecten.”

De algehele bezuinigingen zullen zeker ook terugslaan op aanleg en onderhoud van infrastructuur. Dit kan volgens Vianed worden ondervangen door gebruik te maken van publiek­private samenwerking tezamen met een goed gebruik van het ‘kwartje van Kok’.

De vakbonden en oppositiepartijen zijn ronduit ontevreden over het hoofdlijnenakkoord. Vooral de aanpak van de sociale zekerheid en de dreigende ontkoppeling van lonen en uitkeringen is hen in het verkeerde keelgat geschoten. De FNV federatieraad beraadt zich al op een actiestrategie.

Reageer op dit artikel