nieuws

Exploitatie betaalt BOT­contract

bouwbreed

BOT is een verzamelnaam voor overeenkomsten waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer, die doorgaans uit een consortium bestaat, het recht verleent voor de totale ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van een project, met als tegenprestatie het recht om het werk gedurende een bepaalde tijd (enkele tientallen jaren) te exploiteren. Aan het einde van de periode zal het werk in principe zonder enige kosten weer worden overgedragen aan de opdrachtgever, die vanaf dat moment weer verantwoordelijk is voor de exploitatie en het onderhoud.

BOT staat voor Build, Operate en Transfer. De term Build houdt het ontwerpen en bouwen in, Operate betekent het beheren en exploiteren van het project en tenslotte staat Transfer voor de in principe kosteloze overdracht aan het einde van de concessieperiode.

De voorwaarde voor een BOT­contract is dat de opdrachtgever een concessie voor exploitatie verleent aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever in de gww­sector bestaat vaak uit een publieke partij, omdat BOT­projecten vaak een publiek belang hebben. De overheid betaalt het consortium niet voor het geleverde product, maar het consortium ontvangt een vergoeding per geleverde dienst. Deze vergoeding bij een BOT project geschiedt uit het recht van exploitatie.

Consortium

Er is bij het BOT­contract voor de opdrachtgever maar één contractrelatie en wel met het consortium. Er vindt een risicoverschuiving plaats van de opdrachtgever naar de concessiehouder, oftewel het consortium, met daarin alle risico’s voor de ontwikkeling, de financiering, het beheer, het onderhoud en de exploitatie.

Het consortium wordt gevormd door een aantal belanghebbende partijen, bijvoorbeeld een aanne­mer, een belegger, een exploitant en een financier of ontwikkelaar en wordt ook wel SPC (Special Purpose Company) genoemd. Deze partijen zijn aandeelhouders van het SPC en sluiten gezamenlijk een aandeelhoudersovereenkomst, die bepaalt wat het SPC doet, de voorwaarden waaronder het SPC in het leven geroepen is, de eventuele uitgifte van nieuwe aandelen en het management van de SPC.

Naast de bovenstaande overeenkomst worden er meerdere contracten c.q. overeenkomsten met diverse partijen gesloten. Voorbeelden hiervan zijn:

­ ­de financieringsovereenkomst;

Reageer op dit artikel