nieuws

Eerlijke huuraanpassing krijgt markt van slot

bouwbreed

Modernisering van het huurbeleid dient gericht te zijn op een betere werking van de woningmarkt.

Met het eerste deel van zijn betoog ‘huurbelasting: terugkeer naar zeer oude politiek’, is Aedes het overigens volledig eens.

Huurbelasting is inderdaad niet de oplossing om de woningmarkt van het slot te krijgen. Sterker nog, je rookt de midden­ en hogere inkomens uit de goedkopere woningen. Een beter recept voor inkomenswijken en segregatie is nauwelijks denkbaar. Maar gelukkig is dit idee weer snel de wereld uit geholpen.

Inkomenshuren

Het tweede deel van Priemus’ opinie gaat in op het systeem van ‘eerlijke huren’ waar Aedes voor pleit. Laten we even een aantal aspecten op een rij zetten. De inzet van Aedes is uitdrukkelijk gericht op het vlot trekken van de vastgelopen woningmarkt. Daarvoor is een open discussie nodig over het bieden van een reëel perspectief op betaalbare huisvesting voor woningzoekende doelgroephuishoudens, zoals starters en ouderen. Die discussie staat in ieder geval op de agenda. Dat is winst.

Volgens Priemus streeft Aedes naar ‘eerlijke inkomenshuren’. Dat is niet juist: woningcorporaties doen namelijk niet aan inkomenspolitiek. Het uitgangspunt van eerlijke huurprijzen is niet het inkomen van de bewoner maar de marktpositie van de woning.

Nu is het zo dat alle corporatiewoningen onder de prijs worden verhuurd om de woningen voor een deel van de huurders financieel bereikbaar te houden. Voor een ander deel van de huurders is dat echter niet nodig. Een eerlijke huurprijs zorgt ervoor dat er een redelijke, maar marktconforme huur gevraagd kan worden.

Corporaties dienen natuurlijk geen maatschappelijk doel door huurders met een goed inkomen te sponsoren door ze een subsidie op de huurprijs te geven.

De doorstroming op de woningmarkt moet weer op gang komen. Maar Aedes heeft absoluut niet de behoefte om midden­ en hogere inkomens de corporatiewoningen uit te jagen. Een gevarieerde bewonerssamenstelling staat centraal bij het beleid rond leefbaarheid en het bieden van aantrekkelijke woonmilieus.

Doorstroming

Ook bewoners met hogere inkomens die ervoor kiezen in hun corporatiewoning te blijven wonen zijn gewaardeerde huurders, met dien verstande dat hen gevraagd wordt een reële huurprijs te betalen voor de geleverde woonkwaliteit. Een niet meer dan logisch verhaal. Door tegelijkertijd te bouwen voor de doorstroming wordt deze huurders een perspectief op een woonkeuze geboden. Zonder daarbij te worden gehinderd door diepe kloof die er nu is tussen de huur­ en koopsector. Niet alle huren zullen overigens stijgen. De huurstijging is afhankelijk van de bestaande prijs­kwaliteitverhouding en de lokale omstandigheden op de woningmarkt. In sommige gebieden blijft er dan nog ruimte over voor een gemiddelde huurstijging. En in weer andere gebieden staat de markt geen verdere huurverhogingen toe, omdat de prijs­kwaliteitverhouding in evenwicht is. Overigens zijn woningcorporaties niet van plan om de eerlijke huren in een keer door te voeren. Een huurverhoging van ongeveer 3 procent per jaar boven de inflatie voorkomt dat de huurders die de eerlijke huur gaan betalen voor grote prijsstijgingen ineens komen te staan.

Voor huishoudens die niet in staat zijn de huur volledig op te brengen, is er huursubsidie. De normstelling hiervoor is een zaak van de overheid. Om te voorkomen dat de overheid door eerlijke huurprijzen op kosten wordt gejaagd, willen de woningcorporaties actief meedenken hoe de huursubsidie­uitgaven kunnen worden beheerst in een systematiek van eerlijke huurprijzen. Daarbij kan worden gedacht aan handhaving van het huidige huurniveau en een inflatievolgende huurstijging voor mensen die huursubsidie ontvangen.

De administratieve rompslomp komt niet bij woningcorporaties te liggen. De overheid bepaalt wie daar voor in aanmerking komt, meldt dat bij de corporatie en die verhuurt de woning met korting zolang iemand recht heeft op huursubsidie. Dat is dus eenvoudig om uit te voeren. Indien een huurder zijn recht op huursubsidie verliest zal, om armoedeval te voorkomen, de huur in geleidelijke stappen worden aangepast aan een eerlijk huurniveau.

Stimulans

Natuurlijk heeft Priemus gelijk dat stevig bijbouwen de hoogste prioriteit heeft. Maar los daarvan zal een meer marktgericht huurbeleid gebaseerd op eerlijke huurprijzen de doorstroming op gang brengen. Er is nu namelijk geen enkele stimulans om te verhuizen voor mensen met een goed inkomen in een kwalitatief goede huurwoning die daarvoor een kunstmatig lage huurprijs betalen. Waarom zouden ze? De prijs van een nieuwe woning is relatief veel hoger. Dat willen de woningcorporaties veranderen. En daar is volgens Aedes helemaal niets tegen in te brengen.

Peter Boerenfijn

Reageer op dit artikel