nieuws

Dijken Flevoland na versterking voldoende veilig

bouwbreed

lelystad ­ Bouwbureau Dijkversterkingen van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) begint deze week aan de versterking en ophoging van de Oostvaardersdijk­Noord in Flevoland.

Het gaat om een 16 kilometer lang dijkgedeelte tussen Lelystad­Haven en de Blocq van Kuffeler bij Almere. Op de dijk ligt de provinciale weg N701.

De ‘bouwcombinatie Oostvaardersdijk’, bestaande uit GMB Infraprojecten uit Opheusden, Van den Heuvel Werkendam uit Werkendam en Aannemingsbedrijf J. Oldenkamp uit Nistelrode, start in opdracht van het bouwbureau met het verwijderen van de basaltzuilen en de bovenste laag grond nabij de Blocq van Kuffeler aan de buitenkant van de Oostvaardersdijk, de Markermeerzijde. Dit is een dijkvak van ongeveer 800 meter.

Vervolgens wordt de helling van het talud met nieuwe grond aangevuld, waardoor de buitenkant minder steil wordt. Oplopende golven hebben zodoende minder kans de dijk te overspoelen. Daarna wordt de basaltzuilen opnieuw gezet. In juni worden dezelfde werkzaamheden verricht op een dijkgedeelte van zo’n 300 meter, tussen de jachthaven bij Lelystad­Haven en de rotonde Durgerdamstraat bij Lelystad­Haven.

Na de bouwvakantie wordt de gehele Oostvaardersdijk­Noord afgesloten als wordt gestart met het geheel ophogen van de dijk, het aanpassen van de steenbekleding en de aanleg van de nieuwe N701, compleet met vrijliggend fietspad. Eind 2005 hoopt RDIJ klaar te zijn.

Norm

Met de versterking en ophoging ­ variërend van 20 centimeter bij Almere tot 160 centimeter bij Lelystad ­ wordt voldaan aan de veiligheidsnorm die stelt dat de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk­Flevoland gemiddeld niet vaker dan één keer in de vierduizend jaar mogen overstromen. In de praktijk komt dit erop neer dat de dijk zo hoog moet zijn dat bij de zwaarste stormen de golven niet over de dijk slaan, dat bij reguliere golfslag en stroming de buitenkanten intact blijven en dat het dijklichaam zo stabiel is dat het niet onder de waterdruk bezwijkt.

In totaal wordt voor dit project zo’n 25.000 kubieke meter dijkbekleding, 25.000 kubieke meter stortsteen, 30.000 kubieke meter asfalt en 65.000 kubieke meter zand, grond en klei gebruikt. Dit wordt opgeslagen op een tijdelijk werkterrein op de landtong ten westen van Lelystad­Haven, aan de oostzijde van de Oostvaardersdijk­Noord.

Het werk aan de Oostvaardersdijk­Noord sluit vrijwel aan op de oplevering van de versterkte Noordermeerdijk, ten zuiden van Lemmer. Aanvankelijk had RDIJ dit project een half jaar eerder willen afronden, maar door problemen met het keileem van de dijk is dit niet gelukt. De werkzaamheden moesten tijdelijk worden stilgelegd, omdat door veel en zwaar bouwverkeer de dijk begon te verzakken.

‘Veiliger dan ooit’

Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) over het waterbeheer in Nederland blijkt overigens dat van de belangrijkste waterkeringen 15 procent nog niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het gaat om de hoofdwaterkering langs de zee, grote rivieren en het IJsselmeer, in totaal 3558 kilometer.

Volgens het CIW, dat onder voorzitterschap van prins Willem­Alexander staat, betreft het voornamelijk de 290 kilometer dijken waarvan de steenbekledingen worden hersteld en de 165 kilometer waterkering van het Deltaplan Grote Rivieren die op de peildatum nog niet was voltooid.

De commissie dringt aan op versterking van een aantal zeedijken, omdat uit recent onderzoek is gebleken dat golven tijdens een storm over de waterwerken kunnen slaan. Het gaat met name om de Hondsbosse Zeewering, het Flauwe Werk op Goeree Overflakkee, de dijk bij Zwanenburg op Walcheren en om de waterduinkeringen bij Callantsoog en Ter Heijde.

Er is volgens prins Willem­Alexander geen reden tot paniek. “Op het gebied van veiligheid worden de doelstellingen weliswaar niet gehaald, maar Nederland is op dit moment veiliger dan ooit”, zo stelt hij in het rapport. “Klimaatveranderingen, zeespiegelrijzing en hogere rivierafvoer zijn er echter de oorzaak van dat waterkeringen voortdurend moeten worden aangepast en versterkt.”

Reageer op dit artikel