nieuws

Beschermde diersoorten kosten geld

bouwbreed Premium

De Flora­ en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht, maar volgens Rob van Westrienen lijkt het of bouwend Nederland zich er weinig aan gelegen laat liggen. Sinds de invoering van de Flora­ en faunawet is het de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar of de aannemer om te weten te komen of er in zijn project beschermde soorten voorkomen. Als er beschermde planten en dieren in het plangebied zijn aangetroffen, dan moet het plan worden aangepast of moet er naar een alternatief worden gezocht.

Het lijkt er op dat er nog steeds weinig projectontwikkelaars en aannemers rekening houden met beschermde soorten. Met grote regelmaat staan er artikelen in de krant over stilgelegde of vertraagde bouwprojecten vanwege de aanwezigheid van beschermde soorten. Dit kan initiatiefnemers veel geld en tijd kosten. De daarvoor gemaakte kosten kunnen oplopen tot vele miljoenen euro’s per project.

Rugstreeppad

Reageer op dit artikel