nieuws

‘OR betrekken bij gedragscode bouw’

bouwbreed

woerden ­ De gedragscode in de bouw moet onder de medezeggenschap van de ondernemingsraad worden gebracht. FNV Bouw vindt dat de enige manier om een breed draagvlak te creëren in bedrijven. En dat is noodzakelijk voor de dringend gewenste cultuurverandering in de bouwnijverheid.

De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid is er en warm voorstander van. En de bouw zelf ziet er ook de noodzaak van in: cultuurverandering die het vertrouwen tussen opdrachtgevers en aannemers moet herstellen. Allemaal lief, leuk en aardig, zegt FNV Bouw die het er overigens volstrekt mee eens is, maar daarvoor is meer nodig dan een van bovenaf opgelegde gedragscode.

De bond pleit er daarom voor ondernemingsraden instemmingsrecht te geven over een gedragscode. Voordeel daarvan is dat de code breed in het bedrijf wordt bediscussieerd en daardoor meer draagvlak krijgt. Zonder draagvlak kun je doen wat je wilt, maar cultuurverandering komt er dan nooit, is de redenering van FNV Bouw.

Niet eenvoudig

De werknemersvereniging wijst er daarbij op dat cultuurverandering in de bouw geen eenvoudige zaak is. De ervaringen met de nieuwe aanbestedingsregels in de jaren negentig “maken duidelijk dat de bouwnijverheid onvoldoende in staat en bereid is om zelf de noodzakelijke cultuuromslag te maken”. FNV Bouw is het wel volstrekt eens met de enquêtecommissie dat van uitsluiting van overheidsaanbestedingen van ondernemingen die niet aan de gedragscode willen deelnemen, geen sprake kan zijn. Dat zou strijdig zijn met de bestaande aanbestedingsregels. Dat bedrijven die de normen overschrijden, worden geregistreerd, mag van de bond. Maar dat mag geen consequenties hebben voor onschuldige werknemers. “Een tweede kans moet hoe dan ook mogelijk zijn.”

De bond pleit daarnaast in navolging van de Hout­ en Bouwbond CNV voor een betere regeling voor klokkenluiders die misstanden in een bedrijf willen aankaarten. In de praktijk hebben deze mensen vaak geen leven meer en dreigen ze maar al te vaak hun baan te verliezen. De bouwbonden vinden daarom dat er meer moet gebeuren om klokkenluiders de nodige bescherming te bieden. De christelijke bond liet al eerder weten het meest te zien in een paritaire commissie van werkgevers en werknemers waar klokkenluiders hun verhaal kwijt kunnen.

FNV Bouw denkt dat een sectoraal meldpunt voor advies en informatie een nuttige rol kan vervullen voor klokkenluiders. Op zijn minst zal er een procedure moeten komen die de klokkenluider kan volgen als hij onregelmatigheden signaleert. Een toezichthouder zoals nu in de door het AVBB ontwikkelde gedragscode staat omschreven, acht FNV Bouw volstrekt onvoldoende.

Reageer op dit artikel