nieuws

Met bezwaarmaker overleggen is zinvol

bouwbreed

De bouw past regelmatig mediation toe bij geschillen. De gang naar de rechter of arbiter is bekend. Bij mediation gaan betrokkenen opnieuw het gesprek met elkaar aan, maar nu onder leiding van een neutrale derde. Er zijn twee voordelen. Je houdt de oplossing in eigen hand en je verliest geen tijd met het uitleggen aan anderen. Het gaat in deze mediation om het belang buren in voldoende mate bij de planvorming te betrekken. Als dit niet gebeurt, is het gevolg: bezwaren tegen het bouwplan.

Er staat een forse boete op te late oplevering en er bestaat tevens een grote kans dat andere contractuele verplichtingen in gevaar komen. Het buurbedrijf Jansen voorziet door de bouwplannen een gebrek aan parkeerplaatsen en dus parkeeroverlast. Hij weet nu al niet waar zijn klanten moeten parkeren. Om zeker te zijn dat hij geen rechten verspeelt, dient hij een bezwaarschrift in. Onderlinge gesprekken leidden niet tot resultaat. Het bedrijf dat wil bouwen, Frederiks, klopt aan bij een mediator omdat het mogelijkheden ziet om tegemoet te komen aan de bezwaren van zijn buurman. De mediator onderzocht in dit geval eerst de bereidheid tot praten bij Jansen. Zij hoort al gauw dat Jansen alleen wil praten met Frederiks als de gemeente er ook bij aanwezig is. Er is immers en bezwaarschrift ingediend. De gemeente reageert vervolgens positief op dit verzoek. Zij zit namelijk met deze zaak in haar maag, maar wil geen bouwvergunning verstrekken voordat de bezwarenprocedure correct doorlopen is. Kortom: de mediation kan beginnen. Al gauw blijkt dat Frederiks slechts zeer summiere informatie aan Jansen heeft verstrekt. De wijze waarop beiden elkaar vervolgens spraken, droeg evenmin bij aan een goede verstandhouding. Frederiks is al enige tijd behoorlijk geïrriteerd door Jansen’s rommelige terrein met veel goederen in opslag. Daardoor zijn er geen parkeerplaatsen over voor zijn eigen klanten. Die irritatie leidt er toe dat de aan Jansen verstrekte informatie meer een mededeling is, zonder enige vorm van gesprek, laat staan overleg. Dat viel slecht. Jansen heeft geen zin in ruzie en gaat gewoon naar de gemeente om informatie te verzamelen. En &insldr;dient het eerder genoemde bezwaarschrift in. Hij peinst er niet over zijn belangen onbeschermd te laten.

Slordig

De gemeente laat vanaf het begin weten dat zij het bezwaar niet­ontvankelijk kan verklaren. Dit belet Jansen niet om door te gaan met zijn beroepsprocedure om zijn gelijk te halen. Jansen heeft namelijk sterk de indruk dat met zijn belangen slordig wordt omgegaan. Hij is immers overal buiten gehouden en daarbij heeft hij principiële bezwaren tegen het zomaar intrekken van een ingediend bezwaar. Kort en goed: zijn probleem moet worden gehoord. Hij wenst zijn belangen veilig te stellen. Een mediator is er in getraind om onderliggende kernpunten bespreekbaar te maken.

Wending

In het gezamenlijke gesprek krijgt Jansen spoedig alle gelegenheid om zijn hart te luchten over alles wat in de afgelopen tijd gepasseerd is. Daardoor ontstaat bij hem wat meer ruimte om te luisteren naar Frederiks. Deze pakt op zijn beurt eveneens uit. Hij toont aan de hand van foto’s (van maquettes), tekeningen en plattegronden aan hoe een en ander er uit komt te zien. Ook toont hij aan hoe het met de parkeerplaatsen gesteld zal zijn als de nieuwbouw is gerealiseerd. Deze heldere informatie verlicht de problemen van Jansen en leidt er toe dat hij zijn opvattingen gaat herzien. Hij had een volledig verkeerd beeld van de nieuwe situatie. Het gesprek kreeg een volstrekt andere wending toen hem duidelijk werd hoe de nieuwbouw zou worden uitgevoerd. Het resultaat is dat Jansen na het vernemen van alle details van het bouwplan, bereid is om zijn bezwaar in te trekken. Frederiks wil echter zekerheid en ook de gemeente wil dat. Zij kan niet zomaar besluiten af te zien van een procedure. Daarom vraag ik Jansen of hij bereid om een schriftelijke verklaring af te geven over de intrekking van het bezwaarschrift. Hij stemt toe, omdat hij nu zeker weet dat zijn belangen niet in het geding komen. Binnen een week ontvangt de gemeente de verklaring van intrekking van het bezwaarschrift. Zij verleent direct de bouwvergunning.

Verspild

Dit conflict is binnen 3 weken opgelost, in twee gesprekken met een tijdsbeslag van in totaal 6 uur. De opbrengst is een veelvoud van dit bedrag, want de kosten van bouwstagnatie en daaruit voortvloeiende contractuele boetebedingen door niet tijdige oplevering, zijn onnoemelijk veel hoger. Bovendien herstelde deze aanpak de relatie met de buurman. Daardoor wordt geen negatieve energie meer verspild in de onderlinge communicatie. De tijd die daarmee verloren gaat, moet niet worden onderschat. De kosten van verspilde werktijd kunnen aardig oplopen.

En anders? Een normale procedure start met een hoorzitting na circa 10 weken, daarop volgt circa 6 weken later een besluit op bezwaar. Zijn we er dan? Nee, een bezwaarmaker heeft immers ook nog een beroepsmogelijkheid. Het doorlopen van deze procedure had de bouw zeker met een half jaar tot een jaar vertraagd, met alle schadegevolgen van dien. Dit positieve resultaat is te bereikt door een NMI­mediator in te schakelen.

Mr. J.S.M. de Barbanson, gecertificeerd NMI­mediator in Capelle a/d IJssel

Voor informatie: NMI Groep Bouw, voorzitter ir. H.F.A. Sprangers p/a Partridge Adviseurs, 070­3284144 of partad@wanadoo.nl

Reageer op dit artikel