nieuws

Hergebruik beperkt omvang baggerspeciedepot

bouwbreed Premium

den haag ­ Het baggerspeciedepot in het Hollands Diep wordt relatief te klein, mede door zorgen voor faciliteiten voor terugwinnen van zand. Een plaats voor opslag van vervuild slib blijft echter nodig. Naar verwachting komt het project volgend jaar op de markt.

De oevers en bodems van het benedenrivierengebied en de regionale wateren van de provincies Noord­Brabant en Zuid­Holland zijn plaatselijk ernstig verontreinigd. De vervuiling staat een betere benutting van wateren in de weg, zoals vaarwegen, natte natuurontwikkeling of het programma ruimte voor rivieren.

Het is niet mogelijk alle vervuilde specie in een direct proces te reinigen of te bewerken. Sinds de Raad van State eind 1996 een beroep van belanghebbenden honoreerde en de vergunning voor de aanleg van een grootschalig baggerspeciedepot in het Hollands Diep vernietigde, is de noodzaak van opslag van baggerspecie zeker niet verminderd.

Beide provincies en Rijkswaterstaat zijn een nieuwe procedure voor een milieueffectrapportage (mer) begonnen. Ditmaal in een open planproces waarbij de omgeving direct al actief bij de planvorming wordt betrokken. “Dat heeft het voordeel dat belangen en oplossingsrichtingen in een vroeg stadium onder de aandacht komen”, laat projectleider P. van Zundert van Rijkswaterstaat weten.

De nieuwe vergunningen liggen inmiddels ter inzage. Beroep is uiteraard mogelijk, maar Van Zundert acht de kans daarop klein. “Er is in het open planproces veel overleg gevoerd. Daardoor hebben de gepresenteerde oplossingen nu al een breed draagvlak”, stelt hij vast.

Terugwinning

Het voorkeursalternatief uit de nieuwe mer bestaat uit een relatief klein, omdijkt depot ‘Oost’ met voorzieningen voor de terugwinning van zand uit baggerspecie, beter gebruik van de Put Cromstrijen en mogelijk in een latere fase een kleine put in het midden van het Hollands Diep. In depot ‘Oost’ kan 13 miljoen kubieke meter worden verwerkt en geborgen. In de put Cromstrijen gaat zo’n 10 miljoen kuub. Dat is niet voldoende voor de totale hoeveelheid van 50 miljoen kubieke meter vervuild slib die in de komende tijd in de regio moet worden gebaggerd. Maar de nieuwe verwerkings­ en bergingscapaciteit is voorlopig wel voldoende voor de aanpak van de meest urgente knelpunten.

Het depot is in eerste instantie bedoeld voor opslag van (vervuild) slib dat afkomstig is uit de delta (provincies Noord­Brabant en Zuid­Holland, waterschappen en Rijkswaterstaat). Het slib zal niet alleen afkomstig zijn van saneringen van de waterbodem uit milieuoverwegingen. Er komt ook slib vrij bij baggerwerk dat uit nautisch oogpunt aan de vaarwegen wordt uitgevoerd. Bovendien lopen er programma’s als ‘Ruimte voor rivieren’ en staan belangrijke natte natuurontwikkelingen op stapel.

Betrokken initiatiefnemers voor het baggerspeciedepot zijn nu bezig met nader ontwerpen van het nieuwe depot. Het gaat eigenlijk om verfijningen binnen het voorkeursalternatief.

Markt

Vragen als: waar komen dijken, hoe hoog worden die, waar komt een haven en waar blijft ruimte voor natuur. Het is vanzelfsprekend dat de resultaten van het open planproces en van de vergunningenprocedures, waaronder de inspraakreacties, hierbij worden meegenomen. Als deze trajecten zijn afgerond, kan het project op de markt worden gezet. Van Zundert laat weten dat nog geen beslissing is genomen over de contractvorm of aanbestedingsprocedure. “Maar dit jaar komt meer duidelijkheid over hoe we het project op de markt gaan zetten”, voorspelt projectleider Van Zundert.

Nieuwe procedure voor mer Hollands Diep

Reageer op dit artikel