nieuws

Drechtsteden meer dan een doorgangsgebied

bouwbreed

dordrecht ­ De in zuidelijk Zuid­Holland gelegen Drechtsteden willen met een gebiedsgerichte aanpak de waterrijke regio tot een aantrekkelijk verblijfsgebied transformeren. De eerste tastbare resultaten van de regionale samenwerking worden zichtbaar.

Dordrecht en omgeving is van oudsher een overslaggebied voor goederen. De Drechtsteden bestaande uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik­Ido­Ambacht, ‘s­Gravendeel, Papendrecht en Sliedrecht, willen af van dat verouderde, eenzijdige imago. “Van een doorgangsgebied moet het Drechtstedengebied zich ontwikkelen tot een aangenaam verblijfsgebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is”, licht R. Giskes, commissiesecretaris van het regisserende Bureau Drechtsteden, de intensieve samenwerking toe.

De Drechtsteden willen zich nadrukkelijker profileren als toegangspoort tot de Deltametropool. Bij alle vernieuwingsplannen vormt water het verbindende element. Giskes wijst op het zogenoemde Drechtoeverproject. “Dit project behelst de herinrichting van die locaties waar rivieren gemeenten scheiden. Doorgaans verouderde bedrijfsterreinen die vanwege hun ligging aan het water alles in zich hebben om zich te ontwikkelen tot aantrekkelijke woongebieden, al dan niet in combinatie met watergebonden bedrijvigheid.”

Het stedelijk wonen is dan ook vooral geconcentreerd langs de oevers, zoals de Riedijkshaven in Dordrecht waar de eerste woningen zijn opgeleverd. Giskes: “Het zijn vaak langlopende projecten omdat je te maken hebt met verontreinigde bodems, uitplaatsing van bedrijven. Daarbij is bebouwing in buitendijks gebied niet overal toegestaan.” Zo wordt ook een ander oevergebied, de Rietbaan in Hendrik­Ido­Ambacht, gelegen aan het Drievierenpunt, onder handen genomen. Veel schrootbedrijven zullen hier verkassen om plaats te maken voor circa vierhonderd woningen.

Ruimtewinst

De Drechtsteden hebben zichzelf tot 2010 een woningbouwopgave van circa 11.000 woningen gesteld, waarvan maximaal 15 procent in particulier opdrachtgeverschap. Het merendeel zal verrijzen op de Vinex­locatie Volgerlanden in Hendrik­Ido­Ambacht. De andere twee uitleggebieden zijn de Oostpolder (Papendrecht) en Baanhoek­West (Sliedrecht). Giskes: “De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt. Alleen bij IJsselmonde en ‘s­Gravendeel, dat een scharnierfunctie heeft door de ligging in de Hoeksche Waard, is nog wat ruimte. Maar we willen zeker niet de polder in. In de kernen is het vooral een kwestie van herstructureren.”

Efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte is dan ook credo. Ruimtewinst is onder andere te halen in de Spoorzone, het gebied tussen station Zwijndrecht en station Dordrecht, waarvan het masterplan in de maak is. “Door aan de Dordtse kant de op­ en afritten van de stadsbrug over de Merwede beter te laten aantakken, ontstaat hier ruimte.” Na herinrichting van het nu nog verrommelde gebied moet hier een aantrekkelijk woon­ en kantoorgebied ontstaan.

In tegenstelling tot de woningbouwproductie die een forse vertraging oploopt ­ de verwachting is dat eind 2004 de achterstand drieduizend woningen zal bedragen ­ is voor het ontwikkelen, uitgeven en revitaliseren van bedrijfsterreinen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden in het leven geroepen. Drie jaar na oprichting is 10 hectare uitgegeven en 50 hectare in ontwikkeling. Met name de Dordtse Kil 3, een bedrijventerrein van 70 hectare nabij de A16, is van regionaal belang. De economische ontwikkeling krijgt vorm in het project Shipping Valley. Naast herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen waar van oudsher activiteiten als scheepsbouw, metaalelektro en waterbouw zijn te vinden, moeten er ook nieuwe functies worden toegevoegd. Het accent zal daarbij op het logistieke aspect en vervoer over water liggen. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van overslag, herprofilering van de binnenvaart en het oprichten van een (ICT) kenniscentrum moeten het gebied een economische impuls geven.

De Drechtsteden zijn overigens de eerste die invulling hebben gegeven aan een grotestedenbeleid voor de regio. Medio volgend jaar volgt de evaluatie van dit experiment dat provincie en Rijk met de Drechtsteden zijn aangegaan. “We zien dit als een erkenning voor de gebiedsgerichte aanpak. Ondertussen proberen we duidelijk te maken dat er meer geld nodig is voor het Drechtstedengebied.”

Mobiliteitsplan

Door de ligging op een knooppunt van infrastructuur (spoor, weg, water) ­ door de aanleg van de HSL en de Betuwelijn alleen maar toegenomen ­ is het Drechtstedengebied een druk doorgangsgebied. “Het blijft een probleem om de vele verkeersstromen snel in goede banen te leiden. Wel proberen we de overlast zoveel mogelijk terug te dringen. Daarbij denken we aan de aanleg van extra rijstroken bij de A15, betere aansluiting van N3 op A15 en A16 en extra wegcapaciteit voor transitoverkeer (A4). Voor het goederenvervoer zou ondergrondse transport soelaas kunnen bieden. Opties zijn een tracé onder de spoorlijn of het verleggen van het goederenvervoer naar het HSL­tracé.”

Het in de inspraak zijnde mobiliteitsplan voorziet in hoogwaardig openbaar vervoer als een snelle bussensysteem en de zogenoemde stedenbaan, een metroachtige verbinding via het bestaande spoor vanaf station Dordrecht­Amstelwijck tot aan Leiden (via Rotterdam). Giskes: “De Drechtsteden vervullen een schakelfunctie tussen de Delta en de Randstad. Maar de aanwezige overkill aan infrastructuur is tegelijkertijd een beperking.” Hij wijst op de barrièrewerking van de A16. “Deze weg snijdt het stedelijke gebied doormidden. Dat maakt het lastig om een samenhangend gebied te ontwikkelen.”

De Drechtsteden

De Drechtsteden is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, ’s Gravendeel, Zwijndrecht, Hendrik­Ido­Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht. Doel is om door samenwerking een integrale visie te ontwikkelen voor de toekomst van het gebied (tot 2030). De inspanningen moeten leiden tot deelprojecten op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, werken/economie, voorzieningen en vervoersinfrastructuur. In de Drechtsteden wonen 260.000 mensen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels