nieuws

Zuid­Holland kiest voor ruimte­voor­ruimteregeling

bouwbreed

den haag ­ De provincie Zuid­Holland wil met de ‘ruimte­voor­ruimteregeling’ verloedering van het landelijk gebied voorkomen. Grondeigenaren mogen de compensatiewoningen in ruil voor het duurzaam slopen van (agrarische)bedrijfsgebouwen en kassen buiten het duurzame concentratiegebied op planologisch verantwoorde locaties bouwen.

In tegenstelling tot andere provincies waar ‘ruimte­voor­ruimte’ vooral is gericht op herstructurering van intensieve veehouderijen, heeft de regeling in Zuid­Holland een bredere strekking. De regeling richt zich met name op bedrijfsgebouwen van reeds eerder gestopte agrarische of niet­agrarische bedrijven en kassen buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw.

De compensatiewoningen voor de (niet)agrarische bedrijfsbebouwing moeten bij voorkeur komen binnen de bebouwingscontouren, eventueel daarbuiten en pas in het uiterste geval op het perceel van de te slopen bebouwing. Nieuwbouw ter plekke is slechts mogelijk in gebieden zonder bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden.

Kassen

Voor de sloop van kassen buiten de duurzame concentratiegebieden geldt een afwijkende regeling. Op basis van de waardebepaling van het bedrijf en de opstallen wordt berekend hoeveel compensatiewoningen ervoor komen, waarbij een maximum van drie woningen is gesteld. De inhoud van de compensatiewoning bedraagt overigens maximaal 600 kubieke meter.

De conceptregeling ruimte­voor­ruimte in Zuid­Holland ligt deze maand ter inzage. De verwachting is dat de regeling dit najaar in werking treedt.

Reageer op dit artikel