nieuws

Rijk tornt aan regels aanbesteden

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet vervangt het UAR 2001 nog dit jaar voor een nieuwe versie die de positie van de opdrachtgever versterkt. Daarbij mogen alle enveloppen met ramingen open en wordt de bewijslast voor niet­passende offertes omgedraaid. Evaluatie van het bestaande aanbestedingsreglement acht het Rijk onnodige tijdverspilling en blijft achterwege.

De bestaande regels spelen de bouw in de kaart, constateert het Rijk in zijn standpunt over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. “De beoogde ondersteuning van de gewenste marktwerking heeft averechts gewerkt en de belangen van de overheid als opdrachtgever zijn in het UAR te veel ingeperkt, waardoor het aanbestedingsgedrag van de overheid nodeloos voorspelbaar werd.”

De regering past “gelet op de ernst van de geconstateerde misstanden bij aanbestedingen” het UAR nog dit jaar aan. Het gaat om diverse administratieve wijzigingen, zodat inschrijfbegrotingen naast elkaar kunnen worden gelegd. Het Rijk wil ook werk maken van het elektronisch aanbesteden en veilen van bestekken. Het blijft in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk rekenvergoedingen toe te kennen, maar die zijn alleen bedoeld voor ingewikkelde projecten. Aannemers moeten calculatiekosten in het vervolg verwerken in hun algemene kosten.

Verder moet het hoogste management van het bouwbedrijf tekenen dat de onderneming op geen enkele wijze de Mededingingswet overtreedt. Deze verklaring maakt het mogelijk managers strafrechtelijk te vervolgen voor valsheid in geschrifte als kartelvorming of prijsafspraken worden vastgesteld.

Naïef

Het kabinet geeft toe dat het naïef is geweest door te denken dat het nieuwe UAR ‘vanzelf’ zou leiden tot gedragsverandering binnen de bouwsector. Voor de langere termijn wil zij het wettelijk kader dan ook compleet omgooien. Met dit traject is echter een paar jaar gemoeid en wordt meteen ingespeeld op de verwachte integratie van de Europese richtlijnen.

Deze aanpassing dwingt alle overheden op eenzelfde manier aan te besteden. De ‘aanbestedingsregels bouw rijksoverheid’ worden van kracht voor alle ministeries, gemeenten, provincies en publiekrechtelijke instellingen, zoals waterschappen. ProRail zal waarschijnlijk niet onder dit regime vallen, omdat het kabinet onderschrijft dat deze grootste spooropdrachtgever een zelfstandig bedrijf is.

Dit uniform aanbestedingskader heeft als uitgangspunten ‘the best value for taxpayers money’ en bevordering van marktwerking tussen bouwers. Maatwerk moet echter wel mogelijk blijven. Een apart aanbestedingscentrum kan fungeren als vraagbaak. Om zicht te krijgen op meerwerk, gaan bouwdiensten een aanbestedingscartotheek bijhouden.

Reageer op dit artikel