nieuws

Pensioentekort aanzuiveren met lijfrentes?

bouwbreed

Ik ben directeur groot aandeelhouder van een bv die een aannemingsbedrijf exploiteert. In mijn bv bouw ik sinds enige jaren een pensioenvoorziening in eigen beheer op. Met 60 jaar wil ik met pensioen. Ik wil mijn pensioentekort aanvullen en daarvoor in 2003 een lijfrenteverzekering afsluiten. Kan ik de premies die ik moet betalen nog in mijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2002 aftrekken?

Met een oudedagslijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente kunt u uw oudedagsvoorziening aanvullen. Deze lijfrenten zijn namelijk expliciet in de wet genoemd als lijfrenten waarvoor aftrek mogelijk is. Wel gelden wettelijke voorwaarden. De uitkeringen moeten in regelmatige termijnen van gelijke omvang plaatsvinden. De polis mag niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of als verhaalsobject tot zekerheid dienen. De lijfrentetermijnen worden pas vastgesteld op het moment dat de uitkeringen ingaan en de overeenkomst moet worden afgesloten bij een in Nederland gevestigde professionele verzekeraar.

De lijfrentepremies zijn echter beperkt aftrekbaar. De beperkte aftrekmogelijkheid geldt voor alle lijfrentepremies samen, dus niet per soort afzonderlijk. De maximale aftrek is afhankelijk gesteld van individuele omstandigheden. Afhankelijk van die omstandigheden kan aftrek op grond van één, twee of drie tranches plaatsvinden. De eerste tranche, de zogenoemde basisruimte, geldt voor iedereen. Iedere belastingplichtige heeft over het jaar 2002 recht op een vaste aftrek voor lijfrentepremies van 1069 euro. Voorwaarde is wel dat u de premies uiterlijk op 31 december 2002 aan de verzekeringsmaatschappij heeft betaald. De aftrek is persoonsgebonden en kan dan ook niet tussen echtgenoten worden overgedragen. U kunt dit jaar voor de laatste keer gebruik maken van deze aftrekmogelijkheid. Met ingang van 1 januari 2003 is de wet namelijk gewijzigd en is de basisruimte vervallen.

Indien u kunt aantonen dat u in het jaar 2002 een pensioentekort heeft opgelopen, kunt u binnen de zogenoemde jaarruimte (de tweede tranche) een extra bedrag aan lijfrentepremie in aftrek brengen. De jaarruimte kan niet hoger zijn dan 23.271 euro. Voor de berekening van deze jaarruimte geldt een vaste (ingewikkelde) formule. De jaarruimte bedraagt maximaal 17 procent van de premiegrondslag.

De premiegrondslag wordt berekend door uw looninkomen en overige inkomsten over het jaar 2002 (eventuele winst uit onderneming, periodieke uitkeringen, inkomen uit een werkzaamheid) op te tellen en te verminderen met een vaste aftrek van 10.203 euro. De premiegrondslag bedraagt maximaal 136.887 euro. Vervolgens moet de aangroei van de pensioenaanspraken in 2002 (vermenigvuldigd met een factor 7,5) ervan worden afgetrokken, evenals de toename van de fiscale oudedagsreserve voor ondernemers.

Ten slotte haalt u de door u in 2002 reeds benutte basisruimte eraf en het spaarloon en de besparingen/spaarpremies volgens een premiespaarregeling die in 2002 zijn gedeblokkeerd voor vrijwillige betaling van pensioenpremies. De jaarruimte kunt u ook gebruiken om een oudedagsvoorziening op te bouwen over de auto van de zaak. Over de fiscale bijtelling wordt doorgaans namelijk geen pensioen opgebouwd. Deze bijtelling leidt dus tot een hogere jaarruimte en derhalve tot meer lijfrentepremieaftrek.

Inhaalaftrek

De derde tranche (de zogenoemde reserveringsruimte) biedt de mogelijkheid van inhaalaftrek voor degenen die in de voorafgaande zeven jaar minder lijfrentepremies in aanmerking hebben genomen dan op grond van de jaarruimte mogelijk zou zijn geweest. U kunt in de aangifte over het jaar 2002 dus premies aftrekken die betrekking hebben op tekorten over de jaren 1995 tot en met 2001. Deze aftrek bedraagt maximaal 5.885 euro, of 11.626 euro als u op 1 januari 2002 55 jaar of ouder bent.

Voor het berekenen van de jaarruimte (en reserveringsruimte) heeft u de inkomensgegevens van 2002 nodig. Toegestaan is dat u de premies in het jaar 2002 in aftrek brengt (terugwenteling naar 2002), mits u de premies vóór 31 december 2003 betaalt. Een verzoek om terugwenteling van de premies moet uiterlijk 31 december 2004 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Raadpleeg uw adviseur om de offerte van de verzekeringsmaatschappij te bespreken en de jaar­ en reserveringsruimte te berekenen.

Mr.drs. Emmelieke Nuijten, Ernst & Young Belastingadviseurs, Amersfoort (033) 4512700.

Reageer op dit artikel