nieuws

Kabinet is halfslachtig over fraude

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet kiest een halfslachtige houding ten aanzien van de bouwfraude. Het standpunt van de regering is onduidelijk door voor screening te zijn, maar tegen een zwarte lijst met aannemers.

Die mening ventileerde universitair hoofddocent E. Manunza in Tilburg tijdens een congres van het Instituut van Bouwrecht. De kenner van het Europese aanbestedingsrecht is niet te spreken over de ondoelmatige aanpak van het kabinet die in haar ogen zal leiden tot grote rechtsonzekerheid in de toekomst. Zij betoogde dat het wel degelijk mogelijk is om te kiezen voor een zwarte lijst met aannemers. Volgens haar kan dat zelfs met de huidige regels uit Brussel, maar de mogelijkheden zijn legio vanaf 2004 wanneer de nieuwe Europese richtlijn van kracht wordt. Met de nieuwe regels mag een opdrachtgever aannemers die ‘onwettige afspraken’ maken, uitsluiten van aanbesteding. Die afspraken vallen dan onder ‘ernstige beroepsfouten’. Een andere mogelijkheid is een amendement van het Europese parlement over een ‘richtlijn inzake de strafrechtelijke bescherming tegen fraude of andere vormen van concurrentievervalsing bij het gunnen van overheidsopdrachten op de interne markt’. Het kabinetsstandpunt van afgelopen week spreekt zich uit tegen een landelijke zwarte lijst van aannemers omdat dat niet zou mogen van ‘Brussel’. “Blijkbaar wil de overheid eigenlijk niet, durft niet of weet niet hoe!”, reageert Manunza. Een zwarte lijst met aannemers zou in haar ogen alleen kunnen werken, na het wegwerken van alle zaken als gevolg van de schaduwboekhouding van Bos. “Anders kun je de hele bedrijfstak wel op zo’n lijst zetten.” Ze vindt de houding van de regering des te opmerkelijker omdat de wetgever ook verantwoordelijk is voor de Wet Bibob die vanaf juni dit jaar van kracht wordt. Het kabinet toont zich warm voorstander van screening van aannemers wanneer zij inschrijven bij een aanbesteding. “Terwijl die regelgeving nu juist leidt tot volstrekte willekeur. De ene aannemer wordt wel gescreend en de andere niet. Bovendien legt de wetgever de verantwoording van uitsluiting na een negatief advies ­ heel laf ­ bij de aanbestedende diensten. Dat soort vergaande beslissingen horen onder de verantwoording van de rijksoverheid en nergens anders.”

Valsheid in geschrifte

Manunza vindt het voorstel om managers strafrechtelijk te vervolgen bij overtredingen van de Mededingingswet veel te ver gaan. “Dat is wel een heel zwaar middel.” Bovendien zou de bouw dan de enige bedrijfstak worden waarbij managers vervolgd kunnen worden voor valsheid in geschrifte bij prijsafspraken. Dat zou opmerkelijk zijn want voor ‘normale’ sectoren geldt dat de onderneming aansprakelijk is voor dat soort misstappen en het kabinet vindt nu juist dat de bouw geen bijzondere bedrijfstak is.

Reageer op dit artikel