nieuws

Nieuwbouw in Twente moet evenwichtiger

bouwbreed Premium

enschede ­ De nieuwbouw van woningen en bedrijven in Twente moet evenwichtiger over de regio worden verdeeld. Tot die conclusie komen de wethouders Kok (Hengelo) en Goudt (Enschede) die namens de regio onderzoek hebben gedaan naar de knelpunten in de volkshuisvesting.

Zowel de grote steden als de plattelandsgemeenten kampen met een nijpend tekort aan woningen. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een beleidsplan ‘Goed wonen in Overijssel’. Tot dusver werd bedrijfs­ en volkshuisvesting voornamelijk geconcentreerd in de grote steden Hengelo, Almelo en Enschede. De plattelandsgemeenten kwamen fors in de knel. De provincie Overijssel kende deze gemeenten zeer krappe woningcontingenten toe om het platteland ‘groen’ te houden. Maar dit beleid heeft averechts gewerkt. In de nieuwe woonvisie van de Regio Twente wordt een ommekeer van het volkshuisvestingsbeleid zichtbaar. Het staat nog niet vast, maar de regio Twente zal toewerken naar een systeem waarbij gemeenten zelfstandig kunnen bepalen hoeveel woningen op welke locaties gebouwd kunnen worden. Uitgangspunt is dat iedere gemeente voor de behoefte van de eigen bevolking bouwt. De provincie zal dan achteraf de gemeentelijke plannen toetsen op de rode en groene contouren in het Streekplan.

Koerswijziging

Burgemeester L. Kobus van de plattelandsgemeente Wierden is verheugd over de koerswijziging: “De wethouders hebben met hun onderzoek vooroordelen doorbroken. We moeten in Twente naar een evenwichtig woningbeleid toe. De strakke verdeelsleutel van de provincie werkt remmend voor de plattelandsgemeenten. In onze gemeente staan duizend mensen op de wachtlijst voor een kavel. Deze mensen trekken weg, waardoor de leefbaarheid in onze kern wordt aangetast. Ik ben blij dat er nu een andere visie ontstaat over de wijze waarop de ruimtelijke ordening in Twente vorm moet worden gegeven. Gemeenten en woningcorporaties zijn best in staat om zelf realistische volkshuisvestingsplannen te maken, zonder dat het groen wordt aangetast.”

Wethouder P. van der Vinne in Tubbergen vindt dat er meer vraaggericht gebouwd moet gaan worden. “Toewijzen van woningbouw via contingenten werkt vanuit het aanbod. Daarmee kunnen wij en andere plattelandsgemeenten niet voldoen aan de woonwensen van onze bewoners. In Twente wordt de volkshuisvesting vanuit kwantiteit benaderd. Dat sluit niet aan op de vraag van woningzoekers.”

Een nijpend voorbeeld is de gemeente Hellendoorn waar de komende vier jaar 380 woningen gebouwd mogen worden. Maar volgens wethouder J. Hegeman is er behoefte aan 1000 woningen. “Als dit onderzoek van beide wethouders wordt vertaald naar de praktijk kunnen plattelandsgemeenten meer in de behoefte van eigen inwoners voorzien. Want dat is ons doel. Het beeld dat wij dure woningen bouwen voor rijke buitenstaanders klopt niet.”

Volgens Kobus, Van der Vinne en Hegeman is het een goed idee om elke gemeente met woningcorporaties een volkshuisvestingsplan te laten opstellen. Dat zou dan gebeuren in samenwerking met marktpartijen, zoals de woningcorporaties. “In kader van de regio Twente kunnen de gemeenten heel concreet kijken naar gebieden waar gebouwd kàn worden. Binnen plattelandsgemeenten zijn best veel mogelijkheden voor inbreiding.” Daarmee aangevend dat de plattelandsgemeenten oog hebben voor het kostbare groen. “Plattelandsgemeenten hebben er geen enkel belang bij de groene ruimte aan te tasten. Wij nemen die contouren serieus. We willen alleen kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners”, vindt van der Vinne.

Reageer op dit artikel