nieuws

Slimme aannemer verkort bouwtijd

bouwbreed

amsterdam ­ De bestekken voor de Volgermeerpolder zijn in april klaar. Halverwege dit jaar volgt de Europese aanbesteding. Naar verwachting worden de drie hoofdonderdelen van het werk tegelijk aanbesteed volgens een openbare procedure met voorafgaande selectie. Slimme dingen van de aannemer zouden de bouwtijd kunnen bekorten.

Op dit moment wordt op het terrein van de Volgermeerpolder de begroeiing gekapt. Dat behoort tot de eerste werkzaamheden van de bodemsanering die met een oppervlakte van 100 hectare de grootste is van Nederland. De begroeiing op de voormalige stortplaats moet weg in verband met de isolerende bovenafdekking van 2 meter die bestaat uit zand, klei, geotextiel en grond als leeflaag. De gevolgde aanpak volgens de zogenoemde Eco­variant behelst het isoleren en bewaken van de verontreinigingen in de bodem, zodat deze niet verder worden verspreid. Het was de bedoeling om vorig jaar al voor het broedseizoen te kappen, zo laat programma manager van projectbureau bodem J.P. van Klaveren weten. Door allerlei beroepszaken is het echter een jaar later geworden. Dit eerste werk wordt gedaan door KWS en is niet Europees aanbesteed. Het is te gering in omvang. Alle andere werken in verband met de sanering zullen wel Europees worden aanbesteed.

Drie bestekken

Het totale werk wordt verder opgedeeld in drie bestekken. Het eerste gaat over de voorbereiding. Er moeten terreinen worden ingericht als gronddepots en persleidingen aangelegd. Bij elkaar is 2 miljoen kubieke meter zand nodig. Er komt een overslagdepot aan het water langs de weg van Amsterdam naar Monnikendam. Grond zal per as en per schip worden aangevoerd. Van het depot wordt zand naar de Volgermeerpolder geperst. Het depot zal later als waterbuffer worden ingericht. Het tweede bestek betreft de randgebieden. De bodems van sloten in gebieden rond de Volgermeerpolder worden ook gesaneerd. Verontreinigde bodem wordt binnen de Volgermeerpolder gebracht en daar geïsoleerd. Het gaat om een hoeveelheid van ongeveer 10.000 kubieke meter. Het laatste bestek beslaat het hoofdonderdeel van het werk. Dat is het aanbrengen van de laag zand met de bijbehorende werken, zoals het meetsysteem voor de bewaking.

Gezamenlijk

De bestekken worden gemaakt door de Advies Combinatie Volgermeerpolder (ACV) bestaande uit Witteveen + Bos en Tauw. Deze combinatie maakt het definitief ontwerp voor de sanering en doet ook de directievoering tijdens de uitvoering. Het ligt in de bedoeling de bestekken eind april klaar te hebben. Zo tegen juni of juli kan dan openbaar en Europees worden aanbesteed. Het bureau Screening en Bewaking (SBA) zal daarbij actief zijn. Oorspronkelijk was het idee de drie bestekken afzonderlijk en na elkaar aan te besteden. Van Klaveren laat weten dat inmiddels wordt overwogen de drie bestekken tegelijk en gezamenlijk aan te besteden. Het aanbesteden gaat dan waarschijnlijk volgens een openbare procedure met voorafgaande selectie, het betreft immers een werk van rond de 70 miljoen euro. Omdat het om hoofdzakelijk grondwerk gaat is een uitvoeringstermijn geschat van vijf jaar. Van Klaveren zegt dat er ruimte is voor alternatieven en zegt te hopen op aannemers die slimme dingen gaan aanbieden, mogelijk met kortere bouwtijd. Hij baseert die hoop op ervaringen met de aannemers van de proefsanering (Martens van Oord en Heijmans). “We waren bij de gemeente goed te spreken over de inventiviteit van de aannemers op dat werk”, aldus Van Klaveren.

Reageer op dit artikel