nieuws

Plan MTC valt definitief door de mand

bouwbreed

den haag ­ Realisatie van het project MTC Valburg leidt niet tot stijging van de nationale welvaart. Wel ontstaat er een herverdeling van welvaart over de regio’s. Deze conclusie trekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat na een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het MTC.

De studie, nog een opdracht van het vorige kabinet, levert daarmee geen nieuwe inzichten op die de aanleg alsnog rechtvaardigen.

Dit schrijft minister De Boer van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij erkent dat de relevantie van het onderzoek niet groot meer is, nu het MTC in de oorspronkelijke opzet toch van de baan is. Daarmee is de context van het onderzoek ingrijpend gewijzigd, aldus de minister.

Begin vorig jaar kraakte TNO in een kosten­batenanalyse al harde noten over het plan. In augustus vernietigde de Raad van State de provinciale goedkeuring ervan. In november concludeerden Gedeputeerde Staten dat een andere invulling van de plannen onontkoombaar is, omdat er voor de oorspronkelijke plannen “onvoldoende maatschappelijk draagvlak” was gebleken.

Gelderland heeft inmiddels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een alternatief plan voor een multimodale ontsluiting van het Knooppunt Arnhem­Nijmegen. Omdat de uitgangspunten vooral qua schaalgrootte en invulling afwijken van de oorspronkelijke plannen, is er sprake van een nieuw situatie, schetst De Boer. “De lopende verkenning naar de ontwikkeling van het MTC Valburg wordt daarom als afgerond beschouwd.”

Hij heeft met de provincie afgesproken dat het nieuwe plan wordt getoetst aan de visie van zijn ministerie op de hoofdinfrastructuur voor het goederenvervoer.

Reageer op dit artikel