nieuws

Oosterwijk: Richt investeringen vooral op versterking economie

bouwbreed Premium

den haag ­ Nederland heeft zich in de hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren negentig ten onrechte rijk gerekend. In het traditionele nieuwjaarsartikel in Economisch Statistische Berichten (ESB) schrijft secretaris­generaal Jan Willem Oosterwijk van Economische Zaken dat de vooruitzichten op korte termijn voor de Nederlandse economie somber zijn.

Daarom moet een nieuw kabinet de investeringen nu richten op het oplossen van de knelpunten in de ruimtelijk­economische hoofdstructuurDe hoogconjunctuur van de afgelopen jaren heeft in zijn visie versluierd dat het groeivermogen van de economie structureel verslechtert. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven. Een van de belangrijkste is wel dat de loonstijgingen in Nederland hoger zijn geweest dan in de ons omringende landen. Daardoor is onze concurrentiepositie verslechterd. In zijn ogen is dit des te erger omdat economisch herstel in Nederland ook nu weer van de groei van de export moet komen. “Een belangrijke beleidsuitdaging is om te zorgen dat Nederland ten volle kan profiteren van het herstel van de wereldhandel als die zich aandient. Daarvoor is een gematigde loonontwikkeling die niet langer uit de pas loopt met die in andere landen cruciaal”, aldus Oosterwijk. Bijkomend, maar niet minder belangrijk betekent loonmatiging ook kans op herstel van de investeringsgroei in de marktsector. “Daarvoor is de winstgevendheid bij de huidige arbeidsinkomensquote van 86 procent echt te laag”, waarschuwt hij. Daarom moeten sociale partners de gematigde loonontwikkeling moeten ondersteunen door een akkoord te sluiten over meerjarige loonontwikkeling, die hoogstens gelijk is aan de inflatie. Met lede ogen ziet de topambtenaar de groei van de werkgelegenheid onder druk staan doordat de arbeidsparticipatie de komende jaren sterk zal afnemen. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat steeds meer ouderen het arbeidsproces verlaten. Dat is in zijn visie niet los te zien van de “nog steeds aantrekkelijke arrangementen die het voor ouderen onaantrekkelijk maken om door te werken”. Daarbij doelt hij onder meer op de fiscale facilitering van prepensioenregelingen, die dan ook afgeschaft moeten worden. Om de economie weer op stoom te krijgen moet een nieuw kabinet volgens hem een groei­agenda opstellen gericht op het verbeteren van het investerings­ en innovatieklimaat en het bevorderen van het ondernemerschap. Daarbij hoort onder meer het daadwerkelijk verlagen van de administratieve lastendruk, waarbij hij een zwaardere rol ziet weggelegd voor de minister van Economische Zaken en het richten van overheidsinvesteringen op het oplossen van knelpunten in de ruimtelijk­economische hoofdstructuur van Nederland. Daarnaast zou de regeldruk rondom de werkorganisatie verlicht moeten worden. Dat betekent versoepeling van het ontslagrecht, de arbeidstijdenwet, de wetgeving rond de medezeggenschapstructuur en de gedetailleerde arbo­regels. Lastenverzwaring acht Oosterwijk op dit moment uit den boze, zeker voor het bedrijfsleven. Wel mogen specifieke fiscale regels die alleen maar leiden tot meer administratieve lasten, worden geschrapt. ‘De regeldruk rond organisaties moet worden verlicht’

Reageer op dit artikel