nieuws

Noord­Holland: helpdesk baggerspecie

bouwbreed Premium

haarlem ­ Noord­Holland roept een Informatiepunt Baggerspecie in het leven. De helpdesk moet een stimulerende en ondersteunende rol spelen bij het verwerken en hergebruiken van vervuild slib. Door het aanbod inzichtelijk te maken kunnen verwerkers hun bedrijfsvoering beter afstemmen op de benodigde verwerkingsmethode.

Op het congres ‘Samen de bagger de baas’ dat gisteren op het provinciehuis in Haarlem plaatsvond, werd de Intentieovereenkomst Samenwerkingsverband Informatiepunt Baggerspecie Noord­Holland door de vijf deelnemende partijen (Rijk, provincie, Noord­Hollandse verwerkers, waterschappen en gemeenten) bekrachtigd. Bij het informatiepunt, dat medio dit jaar operationeel moet zijn, kan iedereen terecht voor vragen of informatie over het verwerken van baggerslib. Het steunpunt kan bijdragen om de drie vicieuze cirkels (aanbod, verwerking en geld) waarin de baggerproblematiek gevangen zit, te doorbreken. De helpdesk moet het vertrouwen tussen de partijen vergroten dat uiteindelijk leidt tot concrete uitvoering van plannen want “tot nu toe is de concrete uitvoering maar spaarzaam op gang gekomen” constateerde gedeputeerde A. Wildekamp. De bestuurlijke aanzet tot het nieuwe loket is een van de uitgewerkte actiepunten van het Platform Baggerspecie Noord­Holland, waardoor alle partijen in de keten met elkaar verantwoording dragen. De samenwerkende partijen slaan hiermee een brug naar de werkelijke realisering van de grootse plannen.

Knelpunten

De provincie Noord­Holland, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, milieuorganisatie en marktpartijen baggeren tot 2020 namelijk 36 miljoen kuub (ernstig) vervuild slib uit de Noord­Hollandse vaarwegen, oftewel ruim 100 Amsterdam Arena­stations. Daarbij hebben alle partijen zich verplicht ten minste 50 procent van de vervuilde bagger tot bouwstof te verwerken. Een van de knelpunten in de praktijk is het ontbreken van verwerkings­ en/of bergingsmogelijkheden. Ex­staatssecretaris de Vries van Verkeer en Waterstaat, tegenwoordig dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, riep de provincie op bij het opstellen van Streekplannen op verschillende locaties de aanleg van stortplaatsen voor relatief schone bagger mogelijk te maken. “Als dit in het Streekplan is opgenomen kan dit worden gebruikt als toetsingscriterium voor de Gemeentelijke Bestemmingsplannen.” Gedeputeerde Wildekamp zei daaraan medewerking te willen verlenen. “In het Streekplan Noord­Holland Zuid is al een uitwerking van een locatievoorstel opgenomen.”

Valse hoop

Ze benadrukte wel dat de zwaarste taak uiteindelijk bij de gemeente ligt. J. Geldrop wilde namens de Vereniging van Noord­Hollandse gemeenten geen valse hoop wekken. “Ik kan geen garanties bieden. Ik onderteken vanuit commitment.” Voor het verwerken van zwaar vervuilde bagger is samenwerking tussen publieke en private partijen onontbeerlijk. Voldoende aanbod is een randvoorwaarde om de verscheidene voor handen zijnde verwerkingstechnieken rendabel te laten zijn. “Het steunpunt kan vraag en aanbod wel zo dicht mogelijk bij elkaar brengen” aldus Wildekamp.

Dijkgraaf De Vries daagde de private partijen uit om daarin een rol te spelen. “Wij steken onze nek uit om voldoende aanbod te leveren, de private partijen zouden dat ook moeten doen. Daarbij gaan de kosten voor de baten uit.”

Reageer op dit artikel