nieuws

Partnerschap: een langdurige en intensieve samenwerking

bouwbreed

De traditionele manier van uitbesteding in de bouw is die door middel van concurrentiestelling. Meerdere leveranciers dingen om het project, waarbij de aanneemsom het koopcriterium is. In toenemende mate doen andere vormen van samenwerking hun intrede. Een daarvan is die van partnerschap. In dit artikel wordt het waarom van partnershiprelaties toegelicht. In een volgend artikel zal meer aandacht worden geschonken aan de invulling ervan.

In andere branches bestaat het fenomeen partnerschap al jaren. In- en verkopende organisaties gaan een langdurige, intensieve samenwerking aan met een diversiteit aan doelen, bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering. In de automotive industrie introduceerde de vermaarde inkoper Lopez bij Volkswagen destijds het begrip ‘levensduurcontracten’. Een leverancier wordt geselecteerd voor de gehele levensduur van een type auto. Tussentijds wordt niet van leverancier gewisseld. Met deze leverancier wordt in een projectomgeving (prototypefase) gewerkt op basis van technological leadership. Na de projectfase vindt massaproductie plaats en is operational excellence het streven. De leverancier vervult dus diverse rollen – in een langdurig proces van auto’s bouwen.

Achter

De bouw ligt wat achter op schema ten aanzien van dit soort ontwikkelingen. Hier zijn een aantal redenen voor. De bouw wordt veelal gekenschetst door de traditionele aanbestedingsvormen. Na een voorselectie wordt de laagste aanbieder uiteindelijk contractant. Bouwers concurreren dus op prijs, waarbij marges minimaal zijn of zelfs op voorhand al negatief. Logisch gevolg lijkt de target voor inkopers het onderste uit de kan te halen bij hun toeleveranciers. Het selecteren van de goedkoopste leverancier, ofwel het maximaliseren van inkoopresultaat, wordt een doel op zich. Het gevaar van suboptimalisatie dreigt, aangezien onvoldoende rekening wordt gehouden met andere kostenbepalende factoren. Kosten die ontstaan door de inzet van ongekwalificeerd personeel, slecht materieel, onvoldoende planning of slechte afspraken in het logistieke traject. Total cost of ownership (TCO) ondersteunt deze manier van denken. TCO beoogt rekening te houden met alle kosten, dus niet alleen de eenmalige voor de aanschaf van goederen. Meer en meer realiseert men zich dat de leverancier niet alleen meer de verschaffer van sources (materialen, mensen) is, maar een onontbeerlijke schakel in het succes van de hoofdaannemer. De mate waarin de bouwer succes nastreeft, is afhankelijk van zijn visie, die zich kan richten op verschillende pijlers, zoals: – Kostenreductie (total cost of ownership) – logistieke besturing en efficiency in het tactische en operationele proces – productontwikkeling en kwaliteitsverbetering De gedachte is dat partijen gezamenlijk middelen inzetten teneinde een gezamenlijk belang na te streven. De middelen zijn bijvoorbeeld capaciteit (mensen/machines), financiën (geld) maar ook kennis en commerciële netwerken. Met welke leveranciers wordt nu zo’n partnership-relatie gebouwd? Vaak worden partnership-relaties aangegaan met leveranciers die voldoen aan twee criteria. Aan de ene kant maken ze een aanzienlijk deel uit van de inkoopomzet. Met andere woorden; er is een grote invloed op het financiële resultaat van de onderneming.

Leveranciers

Aan de andere kant zien we een complexe toeleveringsmarkt. Deze complexiteit kan tot uitdrukking komen in het ontwerp of de productie van het uiteindelijke product. Een andere vorm van een complexe toeleveringsmarkt ontstaat als er door gebrek aan leveranciers enorme risico’s ontstaan met betrekking tot tijdige leveringen (prioriteitenstelling bij de toeleverancier). De continuïteit van leveringen is daarmee in het geding. Het is vaak deze combinatie van factoren die een leveranciersrelatie strategisch maakt waarmee een basis voor partnership gelegd wordt. In dit artikel is getracht de gedachte achter partnershiprelaties uit te leggen. In een volgend artikel zal meer aandacht worden gegeven aan de invulling van de partnershiprelatie. ‘Bouwers concurreren op prijs, waarbij de marges minimaal zijn of zelfs negatief’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels