nieuws

Spoedwet wegverbreding boekt winst op alle procedures

bouwbreed Premium

den haag ­ De Spoedwet wegverbreding bekort de wettelijke procedures voor de aanleg van extra rijstroken met twee jaar. Er zijn minder vergunningen nodig, de Wet geluidhinder is tijdelijk buiten werking gesteld en de Raad van State doet sneller een uitspraak. Dat blijkt uit de wettekst die minister De Boer (verkeer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De procedure voor een milieu­effectrapportage blijft ongewijzigd. De mer­procedure wordt indien nodig doorlopen. Dan begint het inkorten van de termijnen. Met de wet wil het kabinet de capaciteit vergroten van de wegen waar zich de meeste knelpunten voordoen. Dit zal vooral gebeuren door de aanleg van elf nieuwe spitsstroken. De komende vier jaar is 460 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde aanpak van knelpunten op de weg. Volgens de Spoedwet zijn minder vergunningen nodig. Het stelsel van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en het aanlegvergunningenstelsel van de Wet ruimtelijke ordening zijn niet van toepassing. Het wegaanpassingsbesluit vervangt deze procedures. Dat levert zeven maanden besparing op. Verder worden de bestuurlijke procedures drie maanden bekort en ook de rechterlijke termijn levert een tijdwinst op van negen maanden. De fasen van de trajectnota vervallen en voor tijdelijke stroken en stroken die pas later structureel worden, vervalt de Wet geluidhinder.

Tijdrovend

Volgens de toelichting op de Spoedwet is het voldoen aan die regels voor deze categorie ‘een tijdrovende en kostbare zaak’, aangezien naar verwachting de extra geluidhinder gering zal zijn. Dit scheelt zes maanden. De wettelijke termijnen kunnen eventueel worden bekort tot 42 weken van terinzagelegging tot het vaststellen van de wegaanpassing en bijbehorende uitvoering. Mogelijke onteigeningsprocedures vinden op hetzelfde moment plaats om meer tijd te besparen. Dat betekent een tijdwinst van anderhalf jaar op de gewone bestemmingsplanprocedure. Voorwaarde is wel dat gemeenten meewerken. De inspraakprocedure wordt bekort tot één termijn van vier weken. Het wegaanpassingsbesluit wordt met de verwerkte commentaren uiterlijk tien weken na de laatste dag van terinzagelegging vastgesteld. Binnen vier weken daarna kunnen dan ook de uitvoeringsbesluiten worden genomen. De beroepstermijn duurt zes weken, voor het uitbrengen van verweerschriften is evenveel tijd gereserveerd. De Raad van State doet daarover binnen twaalf weken na het uitbrengen van het verweerschrift uitspraak. Normaal volgt deze na zo’n twintig weken.

Hoorzitting

De Tweede Kamer heeft inmiddels een hoorzitting gehouden over de Spoedwet wegverbreding. Kritiekpunt van de ANWB is dat de locaties niet in alle gevallen goed zijn gekozen. Werkgeversorganisatie VNO­NCW juicht de wet toe en hoopt dat in de toekomst projecten kunnen worden toegevoegd. P. Janse van het Delfts centrum voor energiebesparing hield de kamerleden voor dat de wet tot meer luchtvervuiling leidt. Advocaat B. Arentz maakte zich tijdens de zitting druk om de rechtsbescherming. Met de uitzonderingen op de Wet geluidhinder gelden immers andere regels dan voor andere snelwegen. Daarmee wordt het gelijkheidsbeginsel geweld aangedaan betoogde hij. Stichting Natuur en Milieu maakte zich druk om de haast waarmee de wet wordt ingevoerd. Ze waarschuwt voor een verplaatsing van de files en daarmee de overlast. De Tweede Kamer bespreekt de Spoedwet op 16 december met verkeersminister De Boer tijdens een wetgevingsoverleg.

Reageer op dit artikel