nieuws

De procedure van de gunning via onderhandelingen

bouwbreed Premium

De procedure van de gunning via onderhandelingen

De richtlijn Werken (93/37/EEG) kent onder andere de procedure van gunning via onderhandelingen bij aanbestedingen. Daar waar de onderhandelingsfase niet gereguleerd is in de richtlijn, lijkt de rechtspraak de kaders te gaan aangeven. Op 28 november jl. heeft het Gerecht van Eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak tussen Scan Office Design SA en de Commissie van de Europese Gemeenschap (zaak T­40/01). In deze zaak was onder meer aan de orde de reikwijdte van het onderhandelingsrecht bij de gunning via onderhandelingen. Het gewezen Arrest is van belang omdat bij de onderhandelingsprocedure de aanbestedende dienst, anders dan bij de openbare en niet­openbare aanbestedingsprocedure, bij de onderhandelingsprocedure enige vrijheid heeft. Bij de onderhandelingsprocedure behoeven de selectie­ en gunningscriteria niet van tevoren bekend gemaakt te worden en moet de aanbestedende dienst gunnen aan een van de inschrijver zonder overleg te hebben gevoerd.

Discriminatie

De aanbestedingsrichtlijnen laten de aanbestedende dienst ruimte bij de onderhandelingsprocedure nu de onderhandelingsfase niet gereguleerd is. De transparantie van de gunnigsbeslissing komt dat evenwel niet ten goede, waarmee de kans op discriminatie van de inschrijvers toeneemt. Het Arrest paalt de beoordelingsmarge van de aanbestedende dienst af bij de onderhandelingsprocedure. Daar waar de onderhandelingsfase niet gereguleerd is in de richtlijn, lijkt de rechtspraak de kaders te gaan aangeven. De onderhandelingsprocedures of procedures van gunning via onderhandelingen, zijn in de richtlijn omschreven als de nationale procedures, waarbij de aanbestedende dienst alleen met de gekozen aannemers overleg pleegt, en via onderhandelingen met een of meer van hen de contractuele voorwaarden stelt. In de hierboven genoemde zaak is het regime van de richtlijn Leveringen van toepassing. Maar ook de richtlijn Werken kent de onderhandelingsprocedure. De uitspraak en overwegingen zijn derhalve ook van belang voor werken die aanbesteed worden onder toepasselijkheid van de richtlijn Werken. In de procedure van gunning via onderhandelingen beschikt de aanbestedende dienst over een recht tot onderhandelen. Binnen de onderhandelingsprocedure kan de aanbestedende dienst offertes aanvaarden, die niet volledig aan de technische eisen voldoen, maar voor de aanbestedende dienst een aanvaardbare oplossing vormen. Een en ander slechts voor zover geen inbreuk wordt gemaakt op het beginsel van gelijke behandeling van alle inschrijvers.

Afmetingen

Ondanks zijn onderhandelingsrecht moet de aanbestedende dienst er voor zorgen dat de voorwaarden van het bestek, waaraan de aanbestedende dienst zelf een dwingend karakter heeft gegeven, in acht worden genomen door de aangezochte inschrijvers. Dit op straffe van uitsluiting van de inschrijvende partij. In deze zaak diende het Gerecht van Eerste Aanleg te onderzoeken of de afmetingen van kantoormeubilair deel uitmaakte van de dwingende voorwaarden. Er was immers een offerte voor kantoormeubilair van een inschrijver geaccepteerd met van het bestek afwijkende maatvoering. Het overweegt daarbij dat als de mogelijkheid aan inschrijvers werd geboden kantoormeubilair aan te bieden met van het bestek afwijkende maatvoering, ieder nut van de vermelding van maten in het bestek afwezig zou zijn. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in deze zaak dat de maatvoering een dwingende bestekseis was. De aanbestedende dienst had dan ook niet op de offerte in mogen gaan. Voor zover er dwingende (besteks­) eisen aan de orde zijn bij de aanbestedingsprocedure van gunning via onderhandelingen, dient daaraan door de inschrijvers minimaal voldaan te worden. De onderhandelingsruimte is dienaangaande niet aanwezig, ofwel er was voor de aanbestedende dienst geen beoordelingsmarge.

Reageer op dit artikel