nieuws

Slechte aannemers zelden buitenspel

bouwbreed

den haag ­ Bij aanbestedingen valt het provincies op dat er maar erg weinig aanbieders zijn voor belijning, straatverlichting en verkeerslichten. Provincies klagen verder dat het Uniform Aanbestedings Reglement nauwelijks mogelijkheden kent om slechte aannemers te weren. De rekenvergoeding uit hetzelfde reglement wordt maar door twee van de twaalf toegekend.

Dat blijkt uit een enquête van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) onder alle provincies naar aanleiding van de discussie over mogelijke bouwfraude. De betrokkenheid van de Zuid­Holland en Gelderland was de aanleiding om de provincies afgelopen zomer bij elkaar te roepen en de huidige aanbestedingsregels naast elkaar te leggen. Daarnaast is aan de hand van 52 vragen geïnventariseerd hoe de aanbestedende diensten werken. De uitkomsten zijn echter nog niet gepubliceerd. Uit de antwoorden blijkt echter dat de provincies niet ontevreden zijn over het nieuwe aanbestedingsreglement (UAR). Wel wordt aangekaart dat de opdrachtgever relatief weinig rechten heeft en nauwelijks mogelijkheden kent om onbekwame bouwers te weigeren bij een aanbesteding.

Drempelbedrag

Afhankelijk van het project werken veel provincies met standaardbestekken. De provincies geven aan tussen de 70 en 80 procent van hun werken openbaar aan te besteden. Alleen Utrecht geeft aan in meer dan eenvijfde van gevallen de projecten meervoudig onderhands te gunnen. Maximaal 10 procent van ­ veelal kleinere ­ werken wordt uit de hand gegund. De meeste provincies vinden het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen van diensten veel te laag. Voor relatief kleine opdrachten is veel administratieve rompslomp nodig, terwijl in de praktijk zelden of nooit een buitenlands bedrijf meedingt. Als een buitenlandse opdrachtgever al een project binnenhaalt, dan valt het de provincies op dat de onderaannnemers die het feitelijke werk op de bouwplaats doen vrijwel altijd bekende Nederlandse bouwers zijn. Tijdens de inventarisatie bleek ook dat veel provincies wel vermoedens hadden van afspraken tussen aannemers. Toch heeft nooit iemand justitie ingeschakeld bij verdenkingen van fraude of afstemming van prijzen. Het bestaan en de werking van de NMa is de meeste wel bekend. Het IPO wil pas na verschijning van het rapport van de parlementaire enquête zijn eigen bevindingen bekend maken. Dan komt het overlegorgaan ook met een advies richting haar leden. Veel provincies wachten die bijeenkomst in januari niet af en hebben hun eigen regels nu al aangescherpt. Een rondje langs alle provincies maakt duidelijk dat het afgelopen jaar al is gebruikt om alle bestaande regelgeving tegen het licht te houden. Provincies hebben allemaal hun eigen aanbestedingsregels. Die wijken niet af van de nationale en Europese wetgeving, maar bieden wel ruimte voor eigen interpretatie. Groningen heeft het aanbestedingsarchief van de afgelopen vier jaar gelicht. Drenthe deed een ‘quick scan’ en ook Friesland, Overijssel, Gelderland, Zuid­Holland, Noord­Holland en Zeeland hebben de aanbestedingen van de afgelopen periode nagelopen op mogelijke malversaties. Meestal heeft de interne toetsing geleid tot aanscherping van de procedures of in ieder geval tot scherpere controle op de naleving. “Als je de naam Koop tegenkomt bij een aanbesteding, ga je toch even nadenken”, geeft woordvoerder Ter Veen van Friesland toe. “Maar dat zullen wel meer opdrachtgevers wel hebben.” Officieel werkt geen enkele provincie met een zwarte lijst met aannemers. Eensluidend is het antwoord nee op de vraag of zo’n lijst bestaat. Alleen gedeputeerde O. Hoes van Brabant gaf vorige maand te kennen invoering van een zwarte lijst te overwegen. De woordvoerder die navraag deed bij de aanbestedende dienst van de provincie houdt echter bij hoog en laag vol, niets van zo’n lijst te weten. Het merendeel van de provincies is wel blij met de extra toetsmogelijkheid die per 1 januari in het leven wordt geroepen. De aanbestedende diensten denken één tot twee keer per jaar gebruik te gaan maken van het landelijke integriteitsbureau. Het zal veelal gaan om om wegenbouwprojecten en bodemsaneringen. ‘Opdrachtgever heeft relatief weinig rechten’

Reageer op dit artikel