nieuws

Leidsche Rijn: waar blijven de voorzieningen?

bouwbreed

De vierde editie van het onderzoek onder bewoners van de Vinexlocatie Leidsche Rijn naar hun beleving over wonen, werken, milieu, voorzieningen, bereikbaarheid en gezondheidszorg is gepresenteerd. Deze presentatie had plaats tijdens het recentelijk gehouden symposium getiteld ‘Leidsche Rijn: sturen of gestuurd worden?’ Net zoals in voorgaande jaren bleken de verschillen tussen bewoners van deze nieuwe wijk en die van het Utrechtse gemeentebestuur nogal aanzienlijk. Hoewel de waardering voor het woon­ en leefmilieu relatief hoog is, bestaat er volgens Robbert Coops terecht veel onvrede en onbegrip over de trage wijze waarop allerlei voorzieningen worden gerealiseerd.

De Leidsche Rijn Monitor is een gezamenlijk initiatief van organisatieadviesbureau Berenschot, de Rijksuniversiteit Utrecht en het Utrechts Nieuwsblad, dat sinds vier jaar wordt gerealiseerd. Het onderzoek heeft zelfstandig, dat wil zeggen zonder bemoeienissen van de gemeente Utrecht plaats. Vandaar ook dat de Utrechtse wethouder Walther Lenting afstand nam van de gepresenteerde trends en data. Die bleken immers nogal af te wijken van de door de gemeente gehanteerde gegevens.

Eenzijdig

De trends zijn wel herkenbaar, maar geven een te negatief beeld. Niettemin, zo gaf hij toe, is het publieke debat over de toekomst van de Leidsche Rijn gebaat bij dergelijke studies. Oezge Atzema, hoogleraar economische geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, liet zien dat de woningbouwproductie in de periode 1998­2002 ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten van het Masterplan uit 1995 slechts voor 50 procent gerealiseerd is. Het is zeer de vraag of de ambitieuze plannen om vanaf 2003 jaarlijks 3000 woningen te bouwen ooit zullen worden gerealiseerd. Daarmee staat of valt de doelstelling van 30.000 woningen en 90.000 inwoners voor 2015. Nog steeds is de waardering van de bewoners voor hun woning goed. Vooral grootte, architectuur en uitstraling van de woning scoren hoog. Maar ook hier is, vooral op het gebied van de grootte van de woonkamer en de prijs­kwaliteitverhouding, sprake van een dalende tendens. Daarbij komt dat deze wijk qua bevolkingsopbouw steeds eenzijdiger van samenstelling wordt. Het zijn vooral gezinnen met een bovenmodaal inkomen die zich daar de aankoop van een woning kunnen permitteren. Omdat er steeds minder goedkope woningen worden gebouwd komen steeds minder Utrechters met een lager inkomen, onder wie veel allochtonen, aan bod. “Leidsche Rijn functioneert steeds minder als een onderdeel van de lokale woningmarkt. Het aandeel Utrechtse huurders is ten opzichte van de verwachtingen inmiddels gehalveerd”, aldus Atzema, die verder aangaf dat het woningbouwprogramma alleen al duurder zal worden ten gevolge van de grondexploitatie. Maar niet alleen de nieuwbouw blijft achter. Vooral het huidige voorzieningenniveau van Leidsche Rijn staat onder zware kritiek. Dat geldt ook voor de wijze waarop het gemeentelijk apparaat onvoldoende sturing geeft aan het totstandkomingsproces. Broodnodige voorzieningen, zoals scholen en huisartsen zijn voor handen, maar veel meer is er niet.

Gemeentelijke regie

Gebrek aan winkels, slechte bereikbaarheid met de auto of het openbaar vervoer, onvoldoende speelgelegenheid voor de kinderen en weinig parkeermogelijkheden zijn nog steeds veel gehoorde klachten. En hoewel er wel sprake van allerlei tijdelijke vestigingen, zoals van gezondheidscentra, basisscholen en winkels, is de komst van beoogde voorzieningencentra De Veldhof en Parkwijk nog niet verzekerd. “De aanhoudende aanloopproblemen ­ mede veroorzaakt door het gebrek aan gemeentelijke regie ­ frustreren de plannen om van Leidsche Rijn een in functioneel, sociaal en emotionele zin leefbaar stadsdeel van Utrecht te maken. De bijstellingen van beleid bevatten te weinig concrete aanknopingspunten op basis waarvan verwacht kan worden dat de ontwikkeling in het komend jaar ten goede zal keren”, aldus de Monitor 2002.

Drs. Robbert Coops Adjunct­directeur Winkelman & van Hessen, adviesbureau voor marketing en public relations te Den Haag Bijstellingen van beleid bevatten te weinig aanknopingspunten

Reageer op dit artikel