nieuws

Verzakte N11 weer op niveau gebracht

bouwbreed

hazerswoude-rijndijk – HBG Civiel Grondtechniek is bij Hazerswoude bezig met het ëonderhogení van de noordelijke rijbaan van de N11. Deze wordt daarbij weer tot het gewenste niveau omhooggedrukt. Het is een proefproject, waarbij het verkeer gewoon doorgang kan vinden. Dat is tot nu toe nog niet vertoond.

De noordelijke rijbaan van de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk vertoont na de overkluizing van de Oostvaart aan de noordkant verzakkingen van minimaal 3 en maximaal 14 centimeter over een afstand van 40 meter. Metingen van wegbeheerder Rijkswaterstaat geven aanleiding te veronderstellen dat de verzakking doorgaat als er geen maatregelen worden genomen. De verzakking komt voor Rijkswaterstaat overigens niet als een verrassing. De grondslag ter plaatse is erg slecht. Er is onder de weg zelfs lichtgewicht materiaal toegepast. Ondanks dat blijft verzakking optreden. Om gevaarlijke situaties voor de weggebruikers te voorkomen, is besloten de weg weer op hoogte te brengen. Daarvoor wordt nu de methode toegepast die door HBG Civiel Grondtechniek samen met Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Het gaat om een methode waarbij vulmateriaal niet op maaiveldhoogte wordt aangebracht, maar in de bodem. Het maaiveld komt daarbij omhoog. De methode is al eerder beproefd in een soortgelijke situatie zonder verkeer. Bij het huidige werk aan de N11 kan het verkeer echter normaal doorgang vinden. Het omhoog duwen wordt gerealiseerd door middel van het vullen van kousen met een cement-bentonietmengsel. Per dwarsdoorsnede worden drie kousen aangebracht, die worden gevuld met 2 tot 2,5 kubieke meter van het speciale mengsel. De diameter wordt daarbij vergroot van 20 tot 80 centimeter. Vorige week heeft HBG Civiel Grondtechniek 47 gaten geboord voor evenzoveel kousen. Deze week is begonnen met het vullen van deze kousen. Ir. E.J. Huiden, hoofd engineering van HBG Civiel Grondtechniek, laat bij het vullen van de zesde kous weten dat het vullen goed lijkt te gaan, maar dat het wel nog enkele dagen zal duren voordat het wegdek op het gewenste niveau is. Staande op het talud legt hij gaandeweg het vullen uit hoe het onderhogen in zijn werk gaat. De geboorde gaten worden gevuld met bentoniet (een mengsel van kleimineralen en water). Daarin wordt de vulbuis, met aan het uiteinde de kous, geschoven. Als die op zijn plek zit, wordt de vulbuis een meter getrokken en kan het vulmengsel erin geperst worden. Dat mengsel bestaat uit bentoniet en cement waaraan eps-korrels zijn toegevoegd. Het vulmateriaal krijgt hierdoor een gewicht van maar 900 kilogram per kubieke meter. Het wordt door middel van pompen van de mengplek naar de vulbuizen gepompt. ìWe vullen drie kousen tegelijk, om een gecontroleerd en gelijkmatig proces te krijgenî, laat Huiden weten. De drukken worden in de gaten gehouden. Als de kousen gevuld zijn, loopt de druk op. Een afsluiter op de vulbuis zorgt ervoor dat niets van het mengsel terugstroomt uit de vulbuis. De verharding van het mengsel is langzaam genoeg om het werk een dag te kunnen onderbreken. Half vullen van kousen is daarom mogelijk. Dat kan wenselijk zijn om het proces in de hand te houden. Het vullen van alle kousen zal naar de inschatting van Huiden zeker tot eind volgende week gaan duren. Meten speelt bij dit proefproject een belangrijke rol. Het gaat erom de relatie van het inbrengen van een bepaalde hoeveelheid vulmateriaal en het effect daarvan te bepalen. Daarvoor is Arcadis ingeschakeld. Deze technische dienstverlener heeft een uiterst geavanceerd meetsysteem opgezet. Specialist B. Mommers noemt dit uniek. Er wordt namelijk gewerkt met een systeem met twee ëtotal stationsí, die om beurten aangestuurd worden door een computer die in de keet staat opgesteld. Een Trimble 5600 meet zonder spiegel punten op langs- en dwarsraaien op het wegdek vanaf een vast opstelpunt op het kunstwerk over de Oostvaart. Daarvandaan meet ook een Trimble S10 de spiegeltjes die in het talud naast de weg en op het nabijgelegen betonnen geluidsscherm staan. De metingen worden bij voortduring en automatisch uitgevoerd. Door tijdens de meetcyclus oriÎntatie- en controlepunten te meten, wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Een analyseprogramma vergelijkt gemeten x- y- en z-waarden met vorige meetwaarden voor snel inzicht in het heffend effect van het vullen. Een dergelijk systeem is naar zijn weten in Nederland nog maar 1 keer toegepast; langs de A16 bij Barendrecht. ìHet is best lastig geweest om het draaiende te krijgen, maar nu werkt het goedî, stelt Mommers niet zonder trots vast. ëVeranderingen worden constant geregistreerdí

Reageer op dit artikel