nieuws

Rethinking construction

bouwbreed Premium

Rethinking construction

Soms geloof je je eigen ogen niet. Blijkt het in de Britse bouwnijverheid niet zo lekker te gaan en heeft men een werkgroep geformeerd om met suggesties te komen voor verbetering. Om te voorkomen dat het alleen maar navelstaren van insiders zou worden, heeft men opvallend presterende outsiders uit andere bedrijfstakken gevraagd mee te denken. De aldus gevormde Task Force bevatte op deze manier een brede scope.

Ook in Groot­Brittannië is de bouw kennelijk een buitenbeentje. Het is ook een bijzondere bedrijfstak. En dat is het. Ik kan me voorstellen, dat bij sommige leden van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid deze parafrase op Dik Trom opkwam. Zal de commissie ook met een voorstel komen om nog eens goed na te denken over hoe het moet gaan in de Nederlandse bouw? In spanning wordt gewacht op de bevindingen van de commissie. Niet zozeer op de feiten die boven tafel zijn gekomen, maar op de aanbevelingen om het in de toekomst anders te doen. De meeste feiten zijn nu wel bekend, grote verrassingen zijn niet goed denkbaar. Wel een grote verrassing zouden bruikbare suggesties zijn die afwijken van het totnogtoe gebruikelijke patroon van opdrachtverlening in de bouw. Eerder vroeg ik mij af, of je niet gewoon de bestaande regelgeving zou moeten respecteren en het eens op die manier te proberen. Als je de bestaande spelregels bij aanbesteding ziet als uitlokking van samenspanning door opdrachtnemers op de bouwmarkt, zijn we natuurlijk gauw uitgepraat. Toon dan eens echt aan dat het systeem niet deugt. Soms lijkt het of de bouwwereld kiest voor een vlucht naar voren. Een aantal van de rapporten die in de afgelopen decennia over wenselijke veranderingen in de bedrijfstak werden geschreven worden weer naar gepresenteerd. Kenmerkend voor vrijwel al deze geschriften is de wens om alle partijen te laten samenwerken die op opeenvolgende markten zaken met elkaar doen met als uiteindelijk resultaat een bouwwerk. Niet zelden wordt de industrie als achtergrond gebruikt en gepleit voor het zoveel mogelijk in één hand krijgen van de verschillende procesfuncties. Ideaal zou dan zijn initiatief, financiering, grondverwerving, het ontwerp en de uitvoering in een master­verband bij elkaar te hebben. Sommige pleitbezorgers van dit model gaan nog een stap verder en vinden lijntjes naar de grondstoffenmarkt, de toeleverende industrie en eigenlijk ook de exploitatie aanbevelingswaardig. Dit alles in één organisatie en anders in min of meer vaste samenwerkingsverbanden. Los van de gedachten die een mededingingsautoriteit hierover zou hebben. Ik geef toe dat het in de verhoren van de commissie zelden of nooit over dit soort dingen ging. Het was uiteindelijk ook maar een klein stukje bouwnijverheid dat de revue passeerde. De grond­, water­ en wegenbouw heeft eigen karakteristieken. Op veel andere deelmarkten in de bouw spelen aanbestedingen een meer beperkte rol. Het AVBB ziet wel wat in een Nederlandse Task Force. In een document wordt uitvoerig geciteerd uit de doelstellingen die in Groot­Brittannië zijn geformuleerd. Ik noem er een paar. Kostenreductie, buiten de grond en de financiering, 10 procent per jaar. Vermindering van het aantal ongelukken per jaar met 20 procent. Verbetering van de productiviteit met 10 procent per jaar. Dit bedoelde ik nu met je gelooft je eigen ogen niet. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de omzet en de winst, deze zouden met 10 procent per jaar moeten stijgen. Nu heb ik niet op voorhand een hekel aan ambitie, maar ik ben ook sterk gehecht aan echt te verwezenlijken doelstellingen. Begrijp goed het gaat hier niet om een enkel bedrijf, maar om een bedrijfstak. Een bedrijfstak die met moeite een trendmatige productiviteitsstijging van 1 procent haalt. Die zou met een factor 10 omhoog moeten. Wat te denken van de omzet­ en winstdoelstelling. Hoe kan een rijpe bedrijfstak als de bouw nu jaarlijks 10 procent autonome groei scheppen? Ik zal de rest van de rapportage nog eens goed doorlezen. Je eerste indruk hoeft niet altijd de juiste te zijn.

Reageer op dit artikel