nieuws

Grote actie inspectie bij leveranciers

bouwbreed Premium

arnhem – De Arbeidsinspectie voert de komende maanden een grootscheepse controleactie uit naar de werkomstandigheden in de bouwmaterialen- en grondstoffensector. Zeker 120 bedrijven zullen een onaangekondigd bezoek ontvangen van de inspecteurs.

Volgens landelijk projectleider J. van der Pols van de Arbeidsinspectie is de omvangrijke inspectie nodig, omdat de sectoren bouwmaterialen en grondstoffenwinning gevoelig zijn voor ongelukken. ìDe ongelukken die plaatshebben zijn ook vaak meteen heel ernstigî, stelt Van der Pols. ìOnder meer doordat er veel met zware machines wordt gewerkt.î In de grondstoffenbranche worden ook stoffen gebruikt die bij een te hoge blootstelling na langere tijd ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Ook dat is reden om inspecties uit te voeren. ìWe zullen bijvoorbeeld streng controleren op de kankerverwekkende stof kwarts.î

Bekneld

Gecontroleerd wordt ook of werkgevers voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat hun werknemers bekneld raken, van een hoogte vallen, geraakt worden door vallende voorwerpen of gehoorbeschadiging oplopen. Bij levensbedreigende werkomstandigheden legt de Arbeidsinspectie het werk direct stil. Lichtere overtredingen worden afgedaan met een waarschuwing of een boete. Van der Pols: ìAls een bedrijf geen risico-inventarisatie en evaluatie heeft, volgt altijd een boete.î Ook werknemers kunnen worden beboet, bijvoorbeeld als zij geen veiligheidsschoenen dragen of geen gehoorbescherming gebruiken. ìWe kijken dan natuurlijk wel eerst of de werkgever dergelijke beschermingsmiddelen heeft verstrekt.î

Steekproef

In totaal worden 120 ondernemingen bezocht. Dat is een kleine tien procent van het totale aantal bedrijven in de sectoren bouwmaterialen en grondstoffenwinning. ìHet is natuurlijk onmogelijk om alle bedrijven te inspecterenî, zegt Van der Pols. ìDus doen we dat steekproefsgewijs. Daarbij hebben we wel een mix gemaakt van kleinere en grotere bedrijven. Dat moet een goed beeld geven.î De resultaten van het onderzoek worden later besproken met vakbonden en werkgeversorganisaties.Uiteindelijk moet dat leiden tot veiliger werkplekken en dus betere arbeidsomstandigheden. Volgens Van der Pols schenken de brancheorganisaties in toenemende mate aandacht aan de arbeidsomstandigheden. ìStimulerendî, noemt hij hun inzet op dit gebied. Dat er overtredingen worden geconstateerd, staat voor de projectleider al vast. Dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen. De bouw is al jaren een van de sectoren waar de Arbeidsinspectie het meest controleert.

Reageer op dit artikel